Mennesket og naturarven: Nedre Timenes naturreservat

SNO-rapport 2-2012
SNO-2-2012

ISBN 978-82-8284-059-0 (trykt)
ISBN 978-82-8284-060-6 (PDF)

Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet 16. desember 2011. I
forbindelse med fredningen fikk Endre Wrånes i oppdrag av Statens naturoppsyn å samle inn og
dokumentere lokal tradisjonskunnskap knyttet til bruk av skog og kulturlandskap i verneområdet.