Lov om fritids- og småbåter (§ 40)


Bestemmelsen omhandler bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer, og åpner opp for at departementet i forskrift kan gi nærmere regler for bruken.  Dette opphever tidligere forbud mot bruk av vannscooter.

Vannskuterkjøring
Vannskuterkjøring
© Geir Håkon Olsen

Nærmere regler er fastsatt av Miljøverndepartementet i forskrift med ikrafttreden 1. juli 2013.

Bruk av vannscootere er etter dette tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200m2. Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en sone på henholdsvis 400 og 500 meter rundt disse. Det er laget et veiledende kart som viser både de generelle forbudsbeltene og verneområdene med buffersoner. Det er tillatt med transportkjøring i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder. Det er ikke tillatt med slik transportkjøring gjennom verneområder. De nærmere reglene om bruk av vannscooter er fastsatt i forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften eller medvirker til dette, kan straffes med bøter etter småtbåtloven § 40a.

 

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035