Seksjon rovvilt (SAR)


Rovviltseksjonen har ansvar for SNOs arbeid med å forebygge og forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein, overvåke bestandene og gjennomføre tiltak etter vedtak gitt av sentral viltmyndighet.

Ynglereg jerv i Saltfjellet-VP_620px
I vinterhalvåret er bestandskartlegging og sporing av jerv en sentral oppgave for seksjonen.
© Vegar Pettersen

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Sørge for at SNOs arbeid med rovvilt utvikles og gjennomføres i tråd med prioriteringer i miljøvernpolitikken, og sikre at rovviltarbeidet gjennomføres med høy presisjon og fokus på berørte interesser.
  • Forebygge og avdekke miljøkriminalitet i forhold til store rovdyr i nært samarbeid med politiet.
  • Ha et kompetent nettverk av rovviltkontakter, slik at arbeidet med oppfølging av rovviltsaker skjer uten unødig forsinkelse, med høy kvalitet og med stor grad av forutsigbarhet.
  • Gjennomføre feltarbeid innenfor "Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr" og overlevere data til forskning og forvaltning.
  • Gjennomføre statlige fellingsoppdrag og gi bistand til lokale fellingslag.
  • Bidra til metodeutvikling innenfor rovviltarbeidet.
  • Videreutvikle SNOs rovviltarbeid i god dialog med forvaltning og forskning.

Tolv av de lokalt tilsatte i Rovviltseksjonen er regionale koordinatorer for rovviltarbeidet. Hver av dem har ansvar for ett eller flere fylker, med et nettverk av lokale rovviltkontakter. Totalt utgjør disse omtrent 200 personer, spredt over alle landets fylker. Det er rovviltkontaktene som i stor grad gjør feltarbeidet lokalt, spesielt knyttet til skadedokumentasjon på husdyr og tamrein. I tillegg kjøper SNO tjenester fra andre oppsynsaktører, som Fjelltjenesten og fjellstyrer, til spesielle registrerings- og overvåkingsoppdrag på rovviltområdet.

Oppdatert: 15.10.2018