Fjernet 3 500 reinsdyr på Sør-Georgia


Flere tusen reinsdyr er felt under aksjonen på Sør-Georgia.
Flere tusen reinsdyr er felt under aksjonen på Sør-Georgia.
© Carl Erik Kilander
Oppdatert: 15.03.2013

Første del av oppdraget med å fjerne reinsdyr på den antarktiske øya Sør-Georgia er gjennomført. Norske hvalfangere satte ut reinsdyr på øya tidlig på 1900-tallet, og den stadig økende bestanden utgjør en trussel for det naturlige fugle- og plantelivet.

Under årets operasjon i januar og februar ble i alt 3 496 reinsdyr felt eller slaktet, 1 941 dyr på Busen-halvøya og 1 555 dyr på halvøya Barff.

Den norske innsatsen i prosjektet er basert på en samarbeidsavtale mellom britiske myndigheter – gjennom Government of South Georgia (GSGSSI) – og Statens naturoppsyn (SNO).  Den ble utført av et team av samiske reindriftsutøvere og skarpskyttere fra SNO. Operasjonen ble ledet av GSGSSI og SNO i fellesskap. 

– I de sentrale delene av Busen-halvøya samlet et samisk team inn og slaktet nærmere tusen dyr, og kjøttet ble skåret ned og pakket på et innleid fryseskip. SNO sine skarpskyttere felte de øvrige dyrene på Busen og begynte å felle reinsdyr på de mer utilgjengelige delene av Barff-halvøya. Der det var praktisk mulig ble også kjøtt fra de skutte dyrene tatt vare på, sier direktør Reidar Andersen i SNO.

Fase to i dette prosjektet vil omfatte de resterende delene av Barff-halvøya og skal etter planen gjennomføres i 2014.

Bryter ned øyas naturmiljø

For om lag hundre år siden innførte norske hvalfangere et mindre antall reinsdyr til Sør-Georgia. Hensikten var å sikre et mer variert kosthold og samtidig gi mulighet til jakt. Bestanden har senere økt kraftig og utgjorde ved siste årsskifte omlag 4 500 – 5 000 dyr. Vitenskapelige undersøkelser de seinere år viser at reinsdyrene har en sterkt nedbrytende effekt på øyas naturlige plante- og dyreliv.

– Vegetasjonen på Sør-Georgia er sparsom, og flere tiårs overbeiting har ført til at reinsdyrene er blitt en stor trussel for fuglearter som kun fins på denne øya. Reinsdyrbeitingen har også ført til erosjon og store endringer i øyas naturlige plantesamfunn, sier Andersen.

Som et ledd i forvaltningen av øyas unike plante- og dyreliv har øyas myndigheter vurdert ulike metoder for å fjerne reinsdyrene. Man kom til at en fullstendig fjerning ville være nødvendig for å kunne restaurere og bevare øyas særegne naturmiljø på en tilfredsstillende måte.

(Teksten fortsetter under bildet)

En av jegerne som har deltatt i fellingen ser etter dyr ved Carlita Bay.

Trues også av rotter og mus

Også innførte rotter og mus utgjør en stor trussel mot fuglelivet på øya. Et stort prosjekt med sikte på å fjerne øyas rotter er satt i gang på deler av Sør-Georgia. Dette prosjektet gjennomføres av South Georgia Heritage Trust (SGT) med støtte fra britiske myndigheter.

Fjerningen av rottene skjer ved spredning av giftige pellets. På områder hvor det lever reinsdyr kan ikke dette arbeidet settes i gang før reinsdyrene har blitt tatt ut.

– Vi forventer at en vellykket fjerning av reinsdyr, rotter og mus vil ha en klart positiv effekt på både plante- og dyrelivet på Sør-Georgia, sier Andersen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Driving av reinsdyr ved Jason Harbour.

Kartlegger langsiktige virkninger

Som ledd i uttaket av reinsdyr ble det også samlet inn vitenskapelige prøver fra et antall dyr. I tillegg er det etablert et sett med overvåkingsflater for å kartlegge de langsiktige virkningene på planter, fugl og insektarter som følge av at reinsdyrene blir borte. Inngjerdete prøveflater som ble stengt for reinsdyrbeiting på 1970-tallet viser at opphøret av beiting virker positivt.

Personellet som gjennomførte årets reinsdyruttak besto av ti samiske reindriftspersoner, seks fagspesialister fra SNO, fire vitenskapelige assistenter, en veterinær, en lege og to personer i den britiske prosjektledelsen.

SNO har hatt ansvaret for den norske delen av prosjektplanleggingen, og SNO sin prosjektleder har inngått i prosjektets lederteam. Kostnadene knyttet til første fase av dette toårige prosjektet utgjør omlag 5,5 millioner kroner. Salg av kjøtt som er tatt vare på vil dekke en del av disse kostnadene.

Neste fase av fjerningen av reinsdyr vil være konsentrert om de gjenværende delene av Barff-halvøya og vil finne sted i første del av 2014.

Oppdatert: 15.03.2013