2011 toppår for kjøp av tjenester


Samarbeid mellom fjellstyre og SNO
Unni Killi, Selbu Fjellstyre og Berit Broen, SNO Støren, på jervsporing.
© Berit Broen
Oppdatert: 25.09.2012

Statens naturoppsyn (SNO) har aldri kjøpt så mye tjenester fra fjellstyrene som i 2011. Samarbeidet sikrer at oppgaver i felt blir løst mer effektivt, og at feltpersonellet får utviklet kompetansen sin.

I 2010 var det samlede årlige tjenestekjøpet på om lag 5,1 millioner kroner. I fjor inngikk SNO og Norges fjellstyresamband en ny samarbeidsavtale, og samtidig økte det totale tjenestekjøpet til 6,8 millioner kroner (33 %).

– Fjelloppsynet er en viktig aktør i utøvelsen av statlig naturoppsyn i statsallmenningene, og noe av hensikten med avtalen har vært å samarbeide om, og samordne, feltoppgaver knyttet til samme areal, sier direktør Reidar Andersen i SNO. Andersen og styreleder Arnodd Lillemark i NFS er enige om at samarbeidsavtalen bidrar til at man unngår dobbeltarbeid og sikrer mer kostnadseffektive måter å løse oppgavene på.

Utvikler kompetansen i felt

Avtalen omfatter også et samarbeid om kompetanseutvikling. Feltpersonellet i SNO og fjelloppsynet har fått anledning til å spisse kompetansen sin gjennom felles kurs. Dette vil også være et satsingsområde framover, noe Andersen mener er svært positivt.

– De senere årene har vi sett en «spissing» av de oppgavene som forutsettes løst av feltfolkene våre. Samordning av metodikk og gode rapporteringsrutiner er derfor nødvendig for å få lik praksis i hele landet, sier Andersen.

Samarbeidet med fjellstyrene legger grunnlaget for SNO sine tjenestekjøpsavtaler basert på de rammer som følger av Statsbudsjettet. Posten i statsbudsjettet ble opprettet i 2011, og derfor kan vi nå trekke noen erfaringer etter det første året.

Flere nye oppgaver

Oppdragene som ønskes gjennomført nedfelles i årlige tjenestekjøpsavtaler med det enkelte fjellstyre og omhandler tilsyn, tiltak, veiledning og registrering. I tillegg kan det også være aktuelt å avtale andre oppdrag som for eksempel prosjektarbeid og arbeid med registrering av rovvilt og dokumentasjon av skader.

Økningen i tjenestekjøp fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak at fjellstyrene gjør mer av det de gjorde før, og at de har påtatt seg flere nye oppgaver for SNO. Blant annet har samarbeidet når det gjelder overvåking av jerv, moskus og fjellrev økt, mens overvåking av mårhund har kommet inn som en ny oppgave.

Tilfreds med utviklingen

Styreleder i Norges Fjellstyresamband, Arnodd Lillemark, er tilfreds med den positive utviklingen og viser til samarbeidsavtalens intensjoner om økt samarbeid.

– Det er ikke tvil om at gode samarbeidsforhold, satsingen på kompetanse og samordning har vist at potensialet for å utvikle samarbeidet så absolutt er tilstede, sier Lillemark.

Oppdatert: 25.09.2012

Kontakt
Reidar Andersen Direktør SNO
TLF: 915 68 814


Arnodd Lillemark
Styreleder i Fjellstyresambandet
Tlf: 9577810