Stor dødelighet på moskus


19 moskus er funnet døde eller avlivet som følge av lungebetennelse hittil i august.
19 moskus er funnet døde eller avlivet som følge av lungebetennelse hittil i august.
© Tord Bretten/SNO
Oppdatert: 28.08.2012

43 moskus er funnet døde eller avlivet hittil i år. Dette er en dødelighet på langt flere dyr enn det er registrert tidligere år.

Kontaktinfo:

Veterinærinstituttet: 23 21 60 00

Feltpersonell:

SNO Oppdal: 959 11 774/ 468 99 505

Oppdal Bygdealmenning: 72 42 02 77/ 482 12 690/ 482 12 691

Dovre Fjellstyre: 959 63 314/ 918 35 424/ 905 03 035

Lesja: 915 16 679

I august er 17 dyr funnet omkommet og to avlivet som følge av sykdom. Sykdommen antas å være lungebetennelse, men årsaken til dette utbruddet er ikke avklart. Veterinærinstituttet jobber imidlertid med saken og har fått inn tre dyr til obduksjon.

Dyrene som har blitt funnet døde eller syke har i de fleste tilfeller blitt rapportert inn til feltpersonellet fra turgåere og reinsdyrjegere, men en del har også blitt funnet av feltpersonellet under andre oppdrag eller i forbindelse med undersøkelse av innmeldte kadavre. Det har blitt tatt prøver av de dyrene der forråtnelsen ikke har vært for fremskreden, som også er sendt til Veterinærinstituttet.

Merker døde dyr

I tiden som kommer vil meldinger om døde moskus bli fulgt opp, men ikke i samme grad som fram til nå. Dette fordi det viser seg at prøver fra døde dyr er vanskelige å analysere på grunn av rask nedbryting av bakterier og virus.

- Meldinger om syke dyr vil derimot bli fulgt opp raskt og prøvetaking fra slike vil bli prioritert. Vi ber derfor om at publikum fortsetter å melde inn observasjoner av døde eller syke dyr, sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO).

Han forteller at SNO setter pris på engasjementet fra publikum.

- Vi er svært takknemlig over å få melding om døde eller syke moskus. Det kan likevel være greit å gjøre folk oppmerksom på at undersøkte kadavre er merket, enten med fargebånd eller farge og i enkelte tilfeller med bambusstikker. Dette gjør vi for å unngå dobbeltregistrering av kadavre, sier Bretten.

370 dyr på Dovre

Dødsårsak Antall  Prosent
Lungebetennelse 19 44 %
Trafikkdrept 10 23 %
Avlivet pga. utvandring 7 16 %
Munnskurv 5 12 %
Andre dødsårsaker 2 5 %
Totalt 43 100 %

Også i 2006 var det et utbrudd av dødelig lungebetennelse i moskusbestanden på Dovrefjell som likner på det man nå ser. Det ble da funnet 24 dyr som man antok døde av sykdommen. Ikke alle kadavrene ble funnet og tellingen påfølgende vinter indikerte at så mange som 60-70 dyr kunne ha omkommet som følge av dette.

Årets moskustelling, som ble gjennomført like før påske, viste at det var rundt 300 moskus på Dovrefjell før kalving, noe som medfører at bestanden etter kalving trolig var opp mot 370 dyr. Den kjente avgangen av dyr i løpet av 2012 er per i dag 43 dyr. Av dette er altså 19 dyr ofre for lungebetennelse. Munnskurvepidemien i vinter tok livet av fem dyr og andre dødsårsaker er påkjørsel av tog og avliving på grunn av utvandring kjerneområdet på Dovrefjell. Se tabell for detaljert informasjon.

 

Myndigheter og ansvar for moskus i Norge

Miljøverndepartementet (MD) ved Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har det overordnede forvaltningsansvaret for moskus. Fylkesmennene har ansvar for den løpende forvaltningen, som skal skje iht ”Forvaltningsplan for moskusstammen på Dovrefjell”, rapport 1-2006, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Statens naturoppsyn (SNO) har iht føringer fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ansvaret for feltmessig oppfølging og organisering av tiltak. Feltarbeidet på moskus utføres av SNO-personell samt personell fra Dovre Fjellstyre, Oppdal Bygdealmenning og fra Lesja.

Disse arbeidsoppgavene omfatter hovedsakelig:

  • bestandsregistrering
  • konflikthåndtering
  • håndtering og omsetning av fallvilt
  • deltakelse i helseovervåkingsprogrammet
  • informasjonsarbeid

Moskus ble innlemmet i Helseovervåkingsprosjektet for hjortevilt i 2004, noe som medfører at Veterinærinstituttet følger med helsetilstanden til moskusbestanden ved blant annet prøvetaking av døde dyr og i enkelte tilfeller obduksjon av døde dyr. Feltarbeidet utføres av de som utfører det øvrige feltarbeidet på moskus, men etter instrukser gitt av Veterinærinstituttet. Arbeidet forutsetter tett kontakt mellom feltpersonell og Veterinærinstituttet slik at disse får et best mulig utgangspunkt for sitt arbeid med helsetilstanden hos moskusbestanden.

Oppdatert: 28.08.2012