Skal fjerne reinsdyrene på Sør-Georgia


Rein og kongepingviner på Sør-Georgia
Beitende reinsdyr blant flere hundre tusen hekkende kongepingviner i St. Andrews Bay på Sør-Georgia
© Carl Erik Kilander
Oppdatert: 23.05.2012

Omtrent 3000 beitende reinsdyr har ført til store ødeleggelser på den subantarktiske britiske øya Sør-Georgia. Dyrene er resultat av norske hvalfangeres utsettinger tidlig på 1900-tallet, og nå skal Statens naturoppsyn og en gruppe samiske reindriftsutøvere bistå britiske myndigheter i å fjerne dem.

Sør-Georgia sørøst for Argentina har en reinsdyrbestand på omtrent 3000 dyr. Disse dyrene er resultat av norske hvalfangeres utsettinger tidlig på 1900-tallet. Reinsdyrenes nedbeiting av øyas sparsomme vegetasjon har ført til økt erosjon og gitt omfattende negative konsekvenser for hekkende fuglearter. Av denne grunn har britiske myndig­heter besluttet å fjerne samtlige reinsdyr på øya, og norske miljøvern­myndigheter er blitt anmodet om å gi faglig bistand.

- På Sør-Georgia er reinsdyrene en fremmed art som truer naturmangfoldet. Norges sto for utsettingen av dyrene, og vi er derfor glade for å kunne bistå lokale myndigheter i arbeidet med å rydde opp, sier direktør Reidar Andersen i Statens naturoppsyn (SNO).

Som et ledd i forberedelsene foretok SNO nylig en rekognosering av reinsdyrenes leveområder på Sør-Georgia. En egen rapport oppsummerer resultatene av rekognoseringen og gir konkrete anbefalinger om hvordan uttaket av reinsdyr kan gjennomføres. Løsningen innebærer driving av reinsdyrene inn mot innhegninger og slaktekve med sikte på human avliving og utnyttelse av kjøttet til menneskeføde. De dyrene som befinner seg i de mest utilgjengelige områdene foreslås avlivet av profesjonelle jegere. De britiske myndighetene på Sør-Georgia har signalisert ønske om fortsatt norsk bistand i forbindelse med den videre planleggingen og gjennomføringen av reinsdyruttaket.

- Bevisstheten om spredning av fremmede arter var ikke så høy tidlig i forrige århundre, så de norske hvalfangerne handlet nok i god tro. I dag er slik spredning en av de største miljøutfordringene vi står overfor internasjonalt, også her hjemme i Norge, sier Andersen.

Sør-Georgia ligger i ytterkanten av Antarktis-sonen og dekker et areal på 3903 kvadrat­kilometer. Fra 1904 til 1960-tallet var denne øya hovedbase for den norske hvalfangsten i Sørishavet. Øya er britisk landområde og kun bebodd av 18-20 personer på basen King Edward Point, like ved den nedlagte hvalstasjonen Grytviken. Sør-Georgia har et uvanlig rikt fugle- og dyreliv, men en sparsom vegetasjon. Etter flere tiår med sterk reinsdyrbeiting er naturmiljøet blitt så mye endret at reinsdyrenes dager på øya nå er talte.  

- Vi har stor kompetanse på reinsdyr i Norge.  Sammen med folk fra det samiske reindriftsmiljøet har SNO personell med egnet erfaring for inndriving og avliving av reinsdyrene på Sør-Georgia. Fjerningen av reinsdyrene vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste par år med start like etter årsskiftet, sier SNO-direktøren.

 Sattelittfoto av Sør-GeorgiaHalvøyene med gulbrun farge i nordøst viser utbredelsen av reinsdyr på Sør-Georgia. 
Kilde: South Georgia Heritage Trust - SGHT

Oppdatert: 23.05.2012

Kontakt
Reidar Andersen Direktør SNO
TLF: 915 68 814
Relaterte dokumenter