SNO overvåker jerven


Jervunger
Jervungene blir født i ei snøhule i bratt fjellterreng allerede i mars.
© Lars Gangås
Oppdatert: 02.03.2012

I begynnelsden av mars starter Statens naturoppsyn (SNO) feltsesongen med overvåking av jervbestanden her i landet. Arbeidet vil pågå så lenge det er snøføre i fjellet og brukte hi vil også bli kontrollert i barmarkssesongen.

Gjennom rovviltforliket i Stortinget ble bestandsmålet for jerv fastsatt til 39 årlige ynglinger. Overvåkingsarbeidet for å fastslå hvor stor jervbestanden egentlig er, skjer både ved å følge jervespor, kontroll av kjente hilokaliteter og innsamling av ekskrementer for DNA-analyse. Metodene kan du se på en informasjonsvideo som nå er laget av Rovdata.

Se overvåkingsvideoen på You Tube.

Det er ennå tidlig i ynglesesongen, men etter hvert som hi med valper blir dokumenterte vil Rovdata legge ut en oppdatert oversikt over årets funn. Har du opplysninger om jervespor eller hi, så gi beskjed til rovviltkontaktene eller regionalt rovviltansvarlige i SNO.

 

Oppdatert: 02.03.2012