Ekstraordinære uttak av jerv


Felling av jerv fra helikopter
Felling av jerv fra helikopter
© Lars Gangås/SNO
Oppdatert: 31.01.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Dette skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Hittil i vinter har urolig vær, vind og dårlige sporingsforhold i fjellet gjort gjennomføring av ekstraordinære uttak vanskelig. På tross av de vanskelige forholdene er det i januar tatt ut tre jerver i Midt-Norge (Region 6). Det er så langt også gjennomført flere fellingsforsøk uten resultat  i Hedmark samt i Midt- og Nord-Norge (Region 5, 6 og 8). SNO har løpende beredskap og vil gjøre nye fellingsforsøk, i tråd med vedtak fattet av DN, så snart forholdene tillater det.

Det er lisensfelling som normalt skal regulere jervbestanden i tråd med de politiske bestandsmålene. Lisensfellingsperioden på jerv starter 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 128 dyr. I år er det i tillegg til lisensfelling åpnet for ekstraordinære uttak av jerv i lisensperioden, i utvalgte områder.

Mer informasjon med fellingsvedtak og fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv blir lagt ut på Rovviltportalen. Der er det også mulig å følge lisensfellingene av jerv på Rovbase, eller via Rovviltportalen.

Oppdatert: 31.01.2012