Rovviltovervåking


Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene. Mest omfattende er overvåkingen av jervbestanden, der sporing, hikontroller og innsamling av DNA-prøver (ekskrementer) krever at SNOs feltpersonell tilbakelegger årlig over 120.000 km. Analysene av det materialet SNO samler inn blir foretatt av Rovdata.

Sporing av jerv_Liv Byrkjeland
Sporstørrelsen avslører om det er ei tispe eller en hannjerv som har gått der.
© Liv Byrkjeland

SNO er en viktig dataleverandør til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De prioriteringer og instrukser som til enhver tid gjelder i overvåkingsprogrammet er førende for SNO sitt arbeid på området. Datainnsamlingen skjer både gjennom målretta artsspesifikke registreringer, gjennom arbeidet med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og gjennom kvalitetssikring av tilfeldige observasjoner. Det er viktig for SNO å sikre at arbeidet forankres gjennom lokal medvirkning og at lokal kunnskap trekkes inn.

SNO har ansvar for følgende registreringsoppdrag i overvåkingsprogrammet for rovvilt:

 • Streifdyr av ulv registreres gjennom oppfølging av meldinger, sporinger og møkksamling for DNA analyse. Sporingene rapporteres på standard sporingsskjema for ulv. Høgskolen i Hedmark har ansvar for overvåking av stasjonære ulveflokker og par.
 • Yngling hos jerv registreres i perioden fra ca 10. mars og ut snøsesongen. Det foretas etterkontroll av ynglehi på barmark utover sommeren. Det blir samlet jervemøkk for DNA-analyse fra alle jervehi som blir kontrollert på barmark. I Sør-Norge samles det jervemøkk for DNA-analyse langs jervens sporløyper. Registreringsarbeidet utføres i henhold til fastsatt instruks.
 • Familiegrupper hos gaupe registreres i perioden 1. oktober til 1. mars. De fleste familiegruppene påvises etter meldinger fra publikum om spor etter to eller flere gauper som har gått sammen. Arbeidet utføres etter Instruks for registrering av gaupe familiegrupper.
 • Tilfeldige rovviltmeldinger fra publikum gir viktig informasjon, blant annet om artenes utbredelse. I tillegg gir meldingene ofte utgangspunkt for registreringsinnsats knyttet til de oppdragene som er nevnt ovenfor. Dersom du finner spor eller gjør andre observasjoner av store rovdyr, er det viktig at den lokale rovviltkontakten, eller regionalansvarlig i SNO blir varslet så hurtig som mulig. Nærmere undersøkelser i felt blir vurdert ut fra betydningen av å få dokumentert observasjonen.

  Følgende observasjoner av store rovdyr har alltid høy prioritet for feltkontroll:
 • Alle observasjoner som indikerer yngling (familiegrupper/unger/hi).
 • Observasjoner av rovviltart som ikke vanlig forekommer i området.
 • Alle meldinger om ulv utenfor kjente ulverevir.
 • Bjørnespor på vårsnø.
 • Rovviltobservasjoner i forbindelse med akutte rovviltskader på husdyr.

Se video om kontroll av ulvemelding.

Meldingene blir videresendt fra rovviltkontaktene til regionalt rovviltansvarlig i SNO, som sørger for å legge disse inn i en nasjonal database (Rovbasen).

Overvåking av jerv gjøres gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, og er basert på registrering av ynglehi det enkelte år. En oversikt over ynglinger i Norge i inneværende år er tilgjengelig på DNs nettsider, og blir fortløpende oppdatert etter hvert som ynglinger blir påvist (antatt eller dokumentert).

Oppdatert: 28.01.2014

Kontakt
Kjartan Knutsen Avdelingsdirektør
TLF: 958 20 521