Håndfast om rovviltskader


Drept av rovvilt_590px
Drept av rovvilt? er ei spiralinnbundet bok på 120 sider i feltkvalitet.
© SNO
Oppdatert: 23.05.2011

Ei ny håndbok skal gjøre det lettere å slå fast om husdyr eller tamrein er drept eller skadet av rovvilt. Boka ”Drept av rovvilt?” er primært laget for personell i Statens naturoppsyn (SNO), men også dyreeiere og andre interesserte vil ha nytte av boka.

 – Hovedhensikten med boka er å gjøre kunnskap om rovviltskader lett tilgjengelig. Da vil alle som blir involvert i arbeid med dokumentasjon av skade ha et felles skriftlig og billedmessig grunnlag. Boka kan blant annet benyttes når dyreeiere og rovviltpersonell i SNO er i dialog, i forbindelse med undersøkelser av kadaver, sier Kjartan Knutsen i SNO. 

Gir eksempler på ulike dødsårsaker
Siden 1980-tallet er det i Norge gjennomført systematiske undersøkelser av døde og skadde husdyr og tamrein, når det har vært mistanke om at skaden er gjort av store rovdyr eller kongeørn. Denne dokumentasjonen danner grunnlaget for bokas framstilling om hvordan de ulike artene av rovvilt angriper, avliver og håndterer et byttedyr. I hovedsak presenteres kunnskapen gjennom typiske eksempler på dokumenterte tilfeller av ulike dødsårsaker.

 Fra 2001 har SNO hatt ansvar for dette arbeidet. Personellet vurderer og slår fast dødsårsak etter bestemte retningslinjer. Lokale rovviltkontakter foretar en feltundersøkelse når det meldes fra om funn av husdyr eller tamrein som kan være drept eller skadet av rovvilt. Rovviltkontaktene er SNO-personell med relevant kompetanse.

Resultater i Rovbase
Rovviltkontaktene har lokal forankring og arbeider som regel i det distriktet der de bor. De rapporterer til regionalt ansvarlig i SNO. Resultatene av undersøkelsene gjøres tilgjengelig for forvaltningen i den nasjonale databasen Rovbase, og de brukes som grunnlag for forvaltningsavgjørelser.

Håndboka er utarbeidet av Mogens Lorentzen og Jon Erling Skåtan, i samarbeid med rovviltpersonell i SNO. Fagpersoner fra Rovdata, Viltskadecenter, Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen i Hedmark har bidratt med verdifulle innspill og kommentarer.

Boka kan enten lastes ned som pdf (Relatert dokument 10,5 MB), eller bestilles i feltkvalitet fra SNO. Se høyre spalte.

Oppdatert: 23.05.2011

Kontakt
Kjartan Knutsen Seksjonssjef
TLF: 958 20 521

Boka kan kjøpes i feltkvalitet fra SNO til kr. 100 pluss frakt. Bestilles på mail: maj.audal-jossund@dirnat.no Angi "Drept av rovvilt" i emnefeltet.

Relaterte dokumenter