SNO Hvaler

Naturoppsyn i Østfold.

SNO Hvaler
SNO Hvaler har kontorer i Skjærgårdens hus på Skjærhalden i Hvaler.
© Haakon Haaverstad

Ansatte

Haakon Braathu Haaverstad

Haakon B. Haaverstad

904 73 107

Send e-post

Marit Winther-Janson

Winther-Janson Marit_90x120

930 08 698

Send e-post

Naturoppsyn Haakon B. Haaverstad  og Marit Winther-Janson er begge tilknytta seksjon tilsyn kyst og har tilsyn med verneområder i Østfold.

Ansvarsområde

Lokalkontoret på Hvaler fører oppsyn med og driver naturveiledning knyttet til Ytre Hvaler nasjonalpark. Nasjonalparken er opprettet samtidig og ”vegg-i-vegg” med Kosterhavet nationalpark i Sverige. Til sammen utgjør disse områdene nesten 750 kvadratkilometer kystnære og marine områder. Det særegne kystlandskapet i  de vernede områdene har lite infrastruktur og domineres av svaberg og vindpåvirket kystskog. Det biologiske mangfoldet er stort og omfatter mange artsgrupper. Også sjøbunnen er variert og rik, med grunne ålegrasenger, hardbunnsområder og dyp ned mot 470 meter, dominert av salt og kaldt dypvann som kommer inn fra Skagerrak. Flere kaldtvannskorallrev finnes, og spesielle bunnfredningsregler gjelder. Sjøpattedyr som niser og sel observeres ofte, og det er egne regler som verner sjøfugler og kasteområder for sel (der selene føder ungene sine). Områdene er mye besøkt, spesielt om sommeren. 

Arbeidsoppgaver

SNO Hvaler har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskeloven og deler av Forurensningsloven. Det er også ansatt en egen naturveileder som har primæroppgaver innen veiledning og informasjon. I tillegg drives det skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Også andre verneområder i Østfold faller inn under arbeidsoppgavene, i nært samarbeid med SNO Halden.

Adresse
Skjærgårdens hus, Vadbenken 8
1680 Skjærhalden
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Haakon Braathu Haaverstad Mobil:904 73 107
  • Marit Winther-Janson Mobil:930 08 698