God avtale mellom SNO og NFS


Signering av samarbeidsavtale SNO og NFS2
Reidar Andersen, direktør i SNO og Arnodd Lillemark, styreleder i NFS signerer her samarbeidsavtalen,
© Jan Borgnes
Oppdatert: 05.05.2011

Statens naturoppsyn (SNO) og Norges Fjellstyresamband (NFS) har inngått avtale om SNO sine kjøp av tjenester i statsallmenningene. Direktør Reidar Andersen i SNO er fornøyd med at en slik avtale nå er på plass.

– Avtalen danner rammer for våre årlige kjøp av tjenester hos fjellstyrene. Den vil legge grunnlaget for et framtidsrettet og godt samarbeid, så nå kan begge parter ha full fokus på å sikre en kvalitetsmessig optimal feltinnsats, sier Andersen.

Har bevilget 4,5 millioner

SNO og NFS har inngått en avtale om SNO sitt tjenestekjøp i statsallmenningene.  For 2011 er det bevilget 4,5 millioner kroner over statsbudsjettet (kap. 1426, post 21). Intensjonen er å øke samarbeidet i takt med behovene og budsjettutviklingen.

Oppgavene som skal gjennomføres, nedfelles i årlige avtaler om tjenestekjøp mellom SNO og det enkelte fjellstyre. Tilsyn og tiltak i verneområder vil stå sentralt.

Arbeider mer effektivt

Avtalen skal medvirke til samordning, samarbeid og forutsigbarhet mellom SNO og Fjelloppsynet. Den skal bidra til å løse oppgavene mer kostnadseffektivt og unngå dobbeltarbeid. Der det er naturlig skal SNO forsøke å løse eventuelle nye behov for oppsyn i statsallmenninger gjennom å kjøpe tjenester av fjellstyrer.

Fjellstyrer som inngår avtale om kjøp av tjenester med SNO påtar seg å utføre statlig naturoppsyn på vegne av miljøvernmyndighetene. I denne sammenhengen vil fjelloppsynet representere SNO. Medarbeiderne tildeles personlig tjenestebevis med logo både for SNO og fjellstyret, mens uniformeringen blir som før.

Lik timepris for alle fjellstyrer

Partene er enige om at timeprisen for det arbeidet fjellstyret gjør for SNO skal være ens for alle fjellstyrer og være fastsatt på bakgrunn av omforente priskomponenter. Partene skal samarbeide både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og det skal utvikles bedre rutiner for bestilling og rapportering av oppdrag.

Det skal legges til rette for gjensidig erfarings- og kunnskapsoverføring og oppbygging av ny kompetanse. Partene er også enige om at gjensidig kreditering av hverandres aktivitet er en viktig pilar i et videre godt samarbeid.

Oppdatert: 05.05.2011

Kontakt
Reidar Andersen Direktør
TLF: 915 68 814