Vil ha hjelp til å overvåke gauper


Familiegruppe av gaupe
Familiegruppe av gaupe
© Ken Gøran Uglebakken, SNO
Oppdatert: 01.12.2010

Snøen har lagt seg over det meste av landet, og da kan vi igjen finne spor etter gaupa i terrenget. For å få best mulig oversikt over antall familiegrupper trenger Statens naturoppsyn (SNO) din hjelp.

– Vi ber om at alle som ser gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge, varsler den lokale rovviltkontakten straks. På denne måten kan du delta i registreringen av bestanden, sier Jan H. Wilberg i SNO.

Så stort er et gaupespor, sammenlignet med en snusboks. Til høyre i bildet et eldre poteavtrykk av rev.Gaupa har store labber som gir et tilnærmet sirkelrundt avtrykk med diameter på omtrent 10 centimeter. I de tifellene hvor avtrykket av poten er synlig, se vi at gaupa har fire tær som er plassert slik at den ene tåen stikker mer fram enn de andre (asymetri). Det er sjelden spor etter klør i avtrykket.

Labber i samme spor

– Når mor og unger går sammen, vil de ofte gå oppi sporene etter hverandre. Da ser det ut som om bare ett dyr har gått der, selv om det er en hel familie. Før eller siden splitter dyrene seg og går ved siden av hverandre. Ved å følge sporet over lengre avstand, er det mulig å dokumentere om det dreier seg om en familiegruppe eller ikke, forteller Wilberg.

På denne tiden av året har ungene normalt labber som er like store som, eller bare litt mindre enn, hunnens. Da er det ofte vanskelig å skille mellom spor fra hunnen og ungene. Hvis du finner spor etter flere dyr, og det er stor forskjell på størrelsen på labbene, kan det være at rev, katt eller hare har gått i samme sporrekke.

Overvåker størrelse og utvikling

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag størrelse og utvikling hos gaupebestanden i Norge, blant annet gjennom registrering av familiegrupper. Det vil si hunndyr i følge med årets unger.

SNO har ansvar for å motta, kontrollere, vurdere og rapportere meldinger om familiegrupper hos gaupe. Målet med overvåkingsprogrammet er å få registrert flest mulig av de gruppene som finnes. Sesongen for registrering løper frem til 1. mars.

Ditt bidrag er viktig

– Meldingene fra publikum får direkte betydning for vedtak i forvaltingen av bestanden. Derfor er det viktig at registreringene blir så gode som mulig, sier Wilberg.

Det er viktig at rovviltkontaktene får beskjed så raskt det lar seg gjøre, slik at sporene kan sjekkes før de smelter, snør igjen eller av andre årsaker blir borte. Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie som har vært på vandring.

Hvis du ikke får tak i rovviltkontakten kan du ringe regionalt rovviltansvarlig i SNO. I Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som en familiegruppe.

Saken fortsetter under bildet.

Eksempel på spordeling fra 3 gauper (hunn m/2 unger) på is m/ tynt snølag, Vannsjø i Østfold. Bildet til høyre med mer snø inne på land, hvor de har gått sammen igjen og deretter går i en felles sporrekke.

Brukes til jaktkvoter

Rovviltkontaktene arbeider etter fastsatte retningslinjer, og de følger sporene over minimum 1,5-3 kilometer for å forsikre seg om det faktisk er en familiegruppe eller ikke. Videre skal sporløypa dokumenteres med GPS-sporlogg og foto. Alle opplysningene registreres på egne skjema. Retningslinjene for dette arbeidet finner du på SNO sine hjemmesider.

Opplysningene som blir registrert legges inn i en nasjonal database (Rovbase) som benyttes av Rovdata, Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene/rovviltnemndene. Rovdata bearbeider dataene og beregner størrelse på bestanden og utbredelse av gaupe. Denne kunnskapen brukes av rovviltnemnda, blant annet til å fastsette kvoter for gaupejakta.

Mottok 387 meldinger

Rovdata presenterer hvert år et minimumstall for antall familiegrupper og størrelse på bestanden for gaupe i Norge, før jakta det gjeldende året. Totalt ble det vinteren 2009/2010 mottatt 387 meldinger om familiegrupper. På bakgrunn av SNO-kontroller i felt ble 262 av disse bekreftet å være fra familiegrupper.

Disse meldingene er beregnet til å omfatte minimum 75-80 familiegrupper før jakt i 2010. Dette tilsvarer ifølge beregningene en totalbestand på 441-470 dyr, en nedgang på 8-16 prosent fra året før. Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige familiegrupper. Flere detaljer finnes i rapporten, NINA rapport 587, som kan lastes ned fra hjemmesidene til Rovdata.

Oppdatert: 01.12.2010

Relaterte nyheter