Streng straff for ulovlig laksefiske i Flekkefjord


Laksebeslg i ulovlig garn
Laksebeslg i ulovlig garn
© Carl Erik Kilander
Oppdatert: 18.11.2010

En yrkesfisker (64) fra Flekkefjord ble dømt i Lister tingrett i går til å betale en bot på 20.000 kroner samt 10.000 i saksomkostninger for brudd på lakseloven med tilhørende forskrifter. Han er blant annet dømt for ulovlig garnfiske og å ha fanget to storlaks med garn uten straks å ha kastet ut laksene.

Tiltalepunktene gjelder bl a at tiltalte ved to ulike tilfeller unnlot å kaste ut laks fanget i garn, slik lakselovens § 47 krever. Straffen omfatter også brudd på lakselovens aktsomhetsplikt etter § 49.2 ved at tiltalte satte flytegarn på en kjent kilenotplass, og dette til tross for forutgående skriftlig advarsel fra SNO. Denne advarselen var blitt sendt tiltalte etter at han tidligere i sesongen hadde fanget både laks og sjøørret med garn på samme sted. I tillegg er Flekkefjordmannen tiltalt for ikke å ha etterkommet pålegg fra en oppsynsperson med begrenset politimyndighet i forbindelse med kontroll av ulovlig fanget laks.

Av domspremissene fremgår at retten ut fra vitneutsagn og videoopptak fra involvert oppsynspersonell ikke finner grunn til å tro på tiltaltes forklaring i noen av de aktuelle sakene. Tingrettens dom innebærer at straffen økes fra aktors påstand om 12.000 kroner i bot og dekning av saksomkostninger til 20.000 kroner i bot og kr 10.000 i saksomkostninger.

Dommen i Lister tingrett var enstemmig. SNO har foreløpig ikke fått bekreftet at tiltalte har godtatt dommen.

Seksjonssjef Otto Okstad i Statens naturoppsyn (SNO) viser til at mange av villaksbestandene i Norge er presset fra mange hold og at reguleringer og regelverk for fiske etter anadrom laksefisk derfor er blitt kraftig skjerpet de seneste årene.
- Vi oppfatter dommen som et tydelig signal om at denne type brudd på miljølovgivningen skal straffes strengt og vi håper at dette vil ha en viktig preventiv effekt på ulovlig fiske etter anadrome laksefisk, sier Okstad.
 

Oppdatert: 18.11.2010