Nedgang i rovviltskadene hittil i år


Ulvedrept sau
Sau drept av ulv.
© Tore Solstad
Oppdatert: 23.09.2010

Rovviltkontaktene til Statens naturoppsyn (SNO) har hittil i år mottatt færre meldinger om kadaverfunn av sau, og færre er så langt påvist drept av fredet rovvilt. Per 10 september har SNO undersøkt 3896 kadaver av sau, og det er ca 800 færre enn i 2009. Av de undersøkte kadavrene er 1662 påvist drept av fredet rovvilt.

Erfaringsmessig blir kun en liten andel sau og rein som tapes på beite funnet igjen som kadavre. Å undersøke de kadavrene som finnes er derfor en prioritert oppgave for SNO. Dokumenterte skader i ett område bidrar til å kunne sannsynliggjøre at også andre husdyr som er tapt i området kan være tatt av rovdyr.

Påvist dødsårsak/År              

      2008     

     2009        

       2010      

 Bjørn

 625

871

691

 Gaupe

 434

433

309

 Jerv

 333

239

233

 Kongeørn

 121

206

182

 Ulv

 85

378

206

 Fredet rovvilt

 57

75

41

 Totalt antall innrapporterte skader*  

 3955

4701

3896

*Uavhengig av dødsårsak og vurdering.


Les mer om foreløpig oversikt over påviste rovviltskader på sau på Rovviltportalen.

Oppdatert: 23.09.2010