Uttak av sitkagran (Picea sitchensis) i det norske kystlandskapet


Sitkagran er et fremmed treslag fra Nord-Amerika, og er av Artsdatabanken vurdert til å ha svært høg risiko. Frøpoduksjonen er stor og den sprer seg svært godt i norsk natur. Dette er tydelig langs kysten hvor det tradisjonelt åpne kystlandskapet kan domineres av sitkagran.

Uttak av sitkagran ved klorsterruinene på Tautra i Trondheimsfjorden.
Uttak av sitkagran ved klorsterruinene på Tautra i Trondheimsfjorden.
© Erlend Skutberg

Sitkagran er mye brukt langs kysten fordi den tåler vind og salt bedre enn norsk gran. Den er veldig grein- og barrik og dette fører til at lite lys slippes inn og stedegne arter fortrenges på grunn av for lite lys. Samtidig frør den seg kraftig inn i nye områder. Dette fører både til økologiske- og landskapsmessige endringer. Det vil i perioden 2013-2017 utføres et forskningsprosjekt hvor man studerer effekten av ulike metoder ved hogst av sitkagran. Rrevegeteringen i området etter hogst samt reetablering av sitkagran etter hogst vil bli studert.

Faktaark om sitkagran fra Artsdatabanken


Eksempler fra SNO

SNO har de siste åra gjennomført flere store sitkagranuttak i Norge blant annet på Tautra i Nord-Trøndelag og Illholmane i Rogaland. Det er ofte vanskelig å planlegge arbeidsmengden ved uttak av sitkagran. Ettersom det er ønskelig å fjerne mest mulig av hogstavfallet i verneområder, vil kostnadene og arbeidsinnsatsen være større enn ved tradisjonell hogst.

I årene etter rydding er det viktig å følge med slik at ikke nye sitkagranplanter får etablere seg fra eksisterende frøbank, eller ved spredning med frø fra omkringliggende områder. I flere år blir det antakelig behov for å luke småplanter av sitkagran både der skogen har stått og i områdene rundt.

Ved hogst av sitkagran er det viktig at treet kappes under den nederste greinkransen. Hvis ikke vil treet ha mulighet til å spire igjen. Det er ønskelig at mest mulig av biomassen fjernes etter hogst. Ulike metoder benyttes:

  • brenning av hogstavfall,
  • oppflising,
  • kompostering

Etter rydding må området følges opp over mange år og oppslag av frøplanter må fjernes.

Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter