Uttak av sitkagran (Picea sitchensis) i det norske kystlandskapet


Sitkagran er et fremmed treslag fra Nord-Amerika, og er av Artsdatabanken vurdert til å ha svært høg risiko. Frøpoduksjonen er stor og den sprer seg svært godt i norsk natur. Dette er tydelig langs kysten hvor det tradisjonelt åpne kystlandskapet kan domineres av sitkagran.

Uttak av sitkagran ved klorsterruinene på Tautra i Trondheimsfjorden.
Uttak av sitkagran ved klorsterruinene på Tautra i Trondheimsfjorden.
© Erlend Skutberg

Sitkagran er mye brukt langs kysten fordi den tåler vind og salt bedre enn norsk gran. Den er veldig grein- og barrik og dette fører til at lite lys slippes inn og stedegne arter fortrenges på grunn av for lite lys. Samtidig frør den seg kraftig inn i nye områder. Dette fører både til økologiske- og landskapsmessige endringer. Det vil i perioden 2013-2017 utføres et forskningsprosjekt hvor man studerer effekten av ulike metoder ved hogst av sitkagran. Rrevegeteringen i området etter hogst samt reetablering av sitkagran etter hogst vil bli studert.

Faktaark om sitkagran fra Artsdatabanken

Faktaark om sitkagran fra Sabima


Eksempler fra SNO

SNO har de siste åra gjennomført flere store sitkagranuttak i Norge blant annet på Tautra i Nord-Trøndelag og Illholmane i Rogaland. Det er ofte vanskelig å planlegge arbeidsmengden ved uttak av sitkagran. Ettersom det er ønskelig å fjerne mest mulig av hogstavfallet i verneområder, vil kostnadene og arbeidsinnsatsen være større enn ved tradisjonell hogst.

I årene etter rydding er det viktig å følge med slik at ikke nye sitkagranplanter får etablere seg fra eksisterende frøbank, eller ved spredning med frø fra omkringliggende områder. I flere år blir det antakelig behov for å luke småplanter av sitkagran både der skogen har stått og i områdene rundt.

Ved hogst av sitkagran er det viktig at treet kappes under den nederste greinkransen. Hvis ikke vil treet ha mulighet til å spire igjen. Det er ønskelig at mest mulig av biomassen fjernes etter hogst. Ulike metoder benyttes:

  • brenning av hogstavfall,
  • oppflising,
  • kompostering

Etter rydding må området følges opp over mange år og oppslag av frøplanter må fjernes.

Oppdatert: 19.07.2013

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter