Ulovlig fiske truer laksen


Ulovlig flytegarn
Nedsenkningspåbudet brytes ofte ved garnfiske i sjøen.
© Hans Einar Ring
Oppdatert: 25.03.2010

Det er fortsatt mye ulovlig fiske av laks. Statens naturoppsyn (SNO) er bekymret over omfanget av anmeldelser, spesielt med tanke på at mange bestander har gått kraftig tilbake.

Antall anmeldelser i 2009 er noe redusert sammenlignet med året før. Likevel mener SNO at det må settes inn ytterligere tiltak for å få bukt med ulovlig fangst av anadrom laksefisk. Det vil si fisk som gyter og har ynglestadiet i ferskvann, og vanligvis lever sitt voksne liv i saltvann.

Satser på oppsyn og informasjon

– Den dramatiske tilbakegangen i mange bestander av anadrome laksefisk tilsier at det ulovlige fisket må stoppes. Våre tiltak er å fortsatt bruke betydelige ressurser på oppsyn, kombinert med å styrke vårt forebyggende informasjonsarbeid enda mer, sier direktør Reidar Andersen i SNO.

I fjor gikk antall anmeldelser ned med 15 prosent fra toppåret 2008. Som før skyldes størsteparten av anmeldelsene ulovlig setting av garn, med brudd på bestemmelsene om maskevidde og nedsenking. Det er også anmeldt noen få forhold knyttet til fiske med kilenot og krokgarn.

Oppsyn i takt med innsig

SNO sin oppsynsaktivitet var høy i 2009, helt fra sein vinter til tidlig høst. Hovedvekten av oppsynet ble flyttet i takt med innsiget av laks: Fra ytre kyststrøk innover de nasjonale laksefjordene, innover mot fredningssonene i områdene rundt munningene til vassdrag med anadrome laksefisk. 

For sjøørret og sjørøye ble det som i tidligere år fokusert på områdene rundt munningene til vassdragene. 

Flest anmeldelser var det, som i 2008, i innsigsområdet for atlantisk laks i Midt- og Nord-Troms, med totalt 305 anmeldelser. Av disse anmeldte SNO 143 tilfeller av ulovlig fiske, og var i tillegg involvert i 53 anmeldelser gjennom felles aksjoner med politiet. I tillegg kom 109 anmeldelser fra politiet og kystvakta. 

Færre i Nordland og Finnmark

Både i Finnmark og Nordland ble det levert færre anmeldelser i 2009 enn i 2008. Nedgangen var mest markert i Nordland. I den sterke lakseregionen Trøndelag, ligger antall anmeldelser samlet sett på omtrent samme nivå som i 2008.

 – I Rogaland var det igjen en økning i antall anmeldelser. Det skyldes trolig styrket kystoppsyn og godt planlagte og koordinert fellesaksjoner, hvor blant annet SNO, kystvakta og politiet deltok, sier Reidar Andersen.

Økning i Aust-Agder

I Sør-Norge kom Agder-fylkene igjen negativt ut, og spesielt de vestlige delene av Vest-Agder. Antall anmeldelser økte også betydelig i Aust-Agder, sammenlignet med de foregående år. I mange av tilfellene var gjerningsmennene kjent og fikk relativt store bøter.

 I fylkene rundt Oslofjorden er det som tidligere levert inn få anmeldelser, sammenlignet med resten av landet. I disse områdene registrerer vi en betydelig grad av ”selvjustis”, hvor fastboende og hytteeiere selv bidrar til å hindre ulovlig fiske.    

 -

Figuren viser antall anmeldelser i perioden 2004-2009 for brudd på laks- og innlandsfiskeloven. Tallene omfatter brudd på bestemmelsene om maskevidde og nedsenkningspåbudet i ”Forskrift om nedsenkning av garnredskap”, og anmeldelser knyttet til fiske med kilenot og krokgarn.

Fylkesvis fordeling av antall anmeldelser i 2007-2009. 

Oppdatert: 25.03.2010