Fóring av utsultede sangsvaner på Jæren


Sangsvaner på Jæren
Sangsvandene på Jæren er blitt fóret av SNO de siste ukene for å komme gjennom den harde vinteren.
© Knut Henrik Dagestad
Oppdatert: 11.03.2010
Statens naturoppsyn (SNO) har de siste to ukene gitt ekstra hjelp til utsultede sangsvaner på Jæren. Denne vinteren har vært spesielt kald med is på vatna og mye snø på markene. Dette har ført til at nærmere 20 % av de overvintrende svanene, minimum 50 sangsvaner, har sultet i hel.

Ekstrem vinter

Vinteren har vært ekstrem på Sørvestlandet. Vedvarende kulde og langvarig snødekke har gjort det svært vanskelig for de store ansamlingene av vannfugl som årlig samles på Jæren. For sangsvanene har tilgangen på mat vært svært liten. Normalt beiter sangsvanene på vannplanter i de næringsrike innsjøene og elvene på Jæren. I tillegg beiter de på jordene i jordbrukslandskapet.

Den vedvarende kulda har derimot medført at alle vann har vært frosne i mange uker. Kulda har vært så permanent at også de aller fleste elveløp og elveoser har frosset til. Snøen som har kommet har også gjort eng og åker utilgjengelig for beiting.

Stor dødelighet

Mangel på mat har medført unormalt høy dødelighet av svanene i bl.a. Orreområdet. Det er funnet nærmere 50 døde svaner. Særlig har det gått hardt utover ungsvanene, og nesten 20% av hele bestanden av overvintrenden sangsvanene som har tilhold i Orreområdet er funnet døde. I tilegg til dette kan det være ytterligere noen svaner som ikke er funnet, så dødsraten kan være enda høyere. Av ungsvanene ser det ut til at så mye som 40 - 50%  er omkommet i dette området.

Pga av økende dødelighet startet SNO Stavanger opp med fóring for et par uker siden. Det har vært stadig flere sangsvaner som har oppsøkt foringsplassen. Fra 30-40 i startfasen til  hele 130 sangsvaner i starten av denne uka. Det er gjort avtale om fóring hos en grunneiger på Orre, og det er avtale med dagligvarebutikker om tilgang på store mengder gammelt brød. I tillegg blir det lagt ut noe kraftfór.

Pga næringsmangel er de normalt sky sangsvanene svært lite sky og kan fóres på noen få meters avstand. De svakeste individene kommer nærmest og ligger mens de spiser spiser.

De sky sangsvanene kommer svært nær når de er så sultne som nå.

De siste par dagene har imidlertid været slått om og våren er kommet til store deler av Sør-Norge. Fóringen trapper nå ned for svanene og de andre fuglene finner maten sin selv i de rike våtmarkssystemene i området.

Oppdatert: 11.03.2010

Kontakt
Knut Henrik Dagestad Naturoppsyn
TLF: 959 67 239