Unndragelse av kontroll


Den som bevisst unndrar seg pålegg fra oppsynet og plikten til å medvirke under kontroll, vil i prinsippet kunne pådra seg administrativ sanksjon eller straffes etter naturoppsynslovens, naturmangfoldlovens, viltlovens og/eller lakse- og innlandsfisklovens straffebestemmelser.

På samme måte vil slike handlinger også etter omstendighetene kunne rammes av bestemmelsen i straffeloven § 333, som lyder slik:

"Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som for et Stevnevidne, en Polititjenestemand eller iøvrigt for nogen offentlig Myndighed negter at opgive Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, naar Oplysning derom i den offentlige Tjenestes Medfør begjæres, eller som i saadant Tilfælde for eget eller andres Vedkommende opgiver falsk Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, eller som medvirker til saadan Negtelse eller falsk Opgave"

SNO opplever generelt svært få konflikter rundt disse spørsmålene, både når det gjelder jakt og fritidsfiske. Ingen er så vidt vites ennå anmeldt for å ha unndratt seg kontroll. Stort sett oppleves jegere og fiskere som positive til profesjonell kontroll og veiledning om hvilke regler som gjelder, og kontrollene skjer som oftest i en rolig og gemyttlig atmosfære. Slik bør det også være: Både jakt og fiske er fullt ut lovlig og akseptert høsting av naturen, og kontrollene skal medvirke til å opprettholde fokus på lovlydigheten på disse områdene, og ikke virke kriminaliserende der det ikke er grunnlag for det. Ikke sjelden blir det både en hyggelig prat og en etterfølgende kaffekopp i møte mellom jeger/fisker og oppsyn.

Oppdatert: 19.07.2013