Lover og forskrifter


Statens naturoppsyn (SNO) har oppsynsmyndighet i henhold til åtte ulike miljølover. Via menyen til venstre finner du en nærmere omtale av de ulike lovene og link til Lovdata der lovteksten ligger. SNOs myndighet og rolle innen de enkelte lovområdene kan du finne under Tilsyn og kontroll.

Sjøørett_Sogn_20100719_RAG-590
Ulovlig fiske med settegarn etter laks og sjøørrett er den mest omfattende lovovertredelsen SNO har.
© Rein-Arne Golf

Oppdatert: 27.06.2013

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035