Kontroll under jakt


Enhver som utøver jakt eller fangst, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn. Disse er godkjent av det statlige naturoppsynet eller har begrenset politimyndighet.

Villreinjaktoppsyn Hardangervidda
Under jakt plikter enhver jeger å la seg kontrollere av SNO eller politiet, som her under villreinjakt på Hardangervidda.
© Erik M. Ydse

Hovedbestemmelsen når det gjelder jaktutøvelse finner vi i utøvelsesforskriften § 37, 1. ledd. Bestemmelsen er en tilsynsbestemmelse som gir den som har myndighet etter bestemmelsen adgang til å foreta rutinemessig kontroll. De plikter jegeren har etter viltloven eller regler gitt i medhold av denne, skal overholdes under jaktutøvelsen.

Dette betyr at oppsynet for eksempel kan kontrollere alle de nødvendige papirer jegeren plikter å medbringe under jakt og fangst, jf forskriften § 4, samt om jegeren er over den generelle aldersgrensen, jf § 5. Oppsynet kan også kontrollere om jegerens våpen og ammunisjon er i overensstemmelse med reglene i forskriftens Kap. 5 Våpen og ammunisjon. Oppsynet vil i denne forbindelse kunne kreve å inspisere våpen og den ammunisjon det eventuelt er ladet med, og kreve å få inspisere ammunisjon som bæres åpent i patronbelte eller i åpen patronlomme på bekledning eller geværkolbe.

Utøvelsesforskriften § 37 gir altså hjemmel for rutinekontroll med overholdelsen av de plikter lovverket pålegger jegeren under jaktutøvelse. Merk plikten til å medbringe våpenkort under jakt som nå er tatt inn i forskriften § 4. Jegeren plikter å gi opplysninger og legge frem pålagt dokumentasjon når oppsynet krever det, jf også bestemmelsene i naturoppsynsloven § 3 og naturmangfoldloven §§ 63, 64 og 65. Å unnlate å stanse for kontroll eller nekte å medvirke kan medføre administrativ sanksjon eller straff. Bestemmelsen kommer i tillegg til de generelle kontrollfullmaktene som følger av naturoppsynsloven.

Oppsyn i medhold av utøvelsesforskriften § 37 skjer ikke på grunnlag av mistanke om at noe straffbart er begått, men er å betrakte som forvaltningsmessig tilsyn. Jegeren kan derved etter forvaltningsloven § 11 kreve at oppsynet legitimerer seg med naturoppsynsbevis fra SNO, eller med tjenestebevis for begrenset politi-myndighet.

Grunneier eller privat oppsyn som opptrer på vegne av grunneier eller rettighetshaver, har etter viltloven rett til å kreve forevist jegeravgiftskort, og det må antas at vedkommende også (på egen grunn) kan kreve forevist jaktkort eller jaktavtale for det aktuelle området.

Kontrollmyndigheten gjelder under jaktutøvelse. Kontroll med våpen og våpenkort i andre situasjoner enn under jakt, er det bare politiet som har myndighet til å foreta. Bestemmelsen i § 37 gir heller ikke hjemmel for å foreta handlinger som har karakter av tvangsmidler, så som for eksempel ransaking eller beslag.  Selv om jegeren plikter å bruke godkjent våpen og ammunisjon og oppsynet har myndighet til å foreta rutinekontroll av dette, kan ikke oppsynet i medhold av bestemmelsen undersøke sekk, lommer og lignende for å kontrollere at jegerens ammunisjonsbeholdning er lovlig.  Det samme vil gjelde kontroll med fangst, for eksempel i forbindelse med såkalt bag-limit. Slike undersøkelser er etterforsking og kan bare foretas av politiet eller av personer som er gitt begrenset politimyndighet, og foregår etter reglene i straffeprosessloven om ransaking og beslag.  Når det gjelder bag-limit kan imidlertid grunneier avtalefeste en plikt for jegeren til å vise frem fangsten for kontroll av oppsynet.

Dersom oppsynet har utøvd begrenset politimyndighet i kontrollsituasjonen, for eksempel foretatt ransaking av sekk og/eller beslag av ammunisjon eller annet, er oppsynet underlagt politiet og skal opptre og rapportere slik som politiet har bestemt.

Oppdatert: 10.11.2015

Kontakt
John Ole Grøtte Seniorrådgiver
TLF: 951 89 035