Delta i overvåkningen av gaupebestanden


Oppdatert: 16.03.2010

Snøen legger seg over det meste av landet og gjør det igjen mulig å finne spor etter gaupa. For å få best mulig oversikt over antall familiegrupper av gaupe, trenger Statens naturoppsyn (SNO) din hjelp.

SNO ønsker at alle som ser gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge, varsler den lokale rovviltkontakten straks. På denne måten kan alle delta i registreringen av bestanden. Sesongen for registrering løper frem til 1. mars.

Gaupefamilie - Alta
Familiegruppe av gaupe i Alta. Foto: Ken Gøran Uglebakken/SNO.

Ditt bidrag er viktig
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag størrelse og utvikling hos gaupebestanden i Norge, blant annet gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). SNO har ansvar for å motta, kontrollere, vurdere og rapportere meldinger om familiegrupper hos gaupe. Målet med overvåkingsprogrammet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes.

Meldingene fra publikum og de registreringene som samles inn om familiegrupper av gaupe, får direkte betydning for vedtak i forvaltingen av bestanden. Det er derfor viktig at registreringene blir så gode som mulig.

Meld fra til din lokale rovviltkontakt
Dersom du finner spor etter flere gauper som har gått sammen, ber vi deg om straks å melde fra til den lokale rovviltkontakten. Liste over rovviltkontakter finner du her. Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie (hunndyr i følge med unger) som har vært på vandring. Hvis du ikke får tak i rovviltkontakten kan du ringe regionalt rovviltansvarlig i SNO.

Det er viktig at rovviltkontaktene får beskjed så raskt som mulig, slik at sporene kan sjekkes før de smelter, snør igjen eller av andre årsaker blir borte. I Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som en familiegruppe.

I spor etter hverandre
Gaupa har store labber som gir et tilnærmet sirkelrundt avtrykk med diameter på omtrent 10 centimeter. I de tifeller hvor avtrykket av poten er synlig, vil det vises at gaupa har fire tær som er plassert slik at den ene tåen stikker mer fram enn de andre (asymetri). Det er sjelden spor etter klør i avtrykket selv om dette kan finnes.

Spor gaupe og rødrev - Copyright: Lars Gangås
Spor etter gaupe (til venstre) og rev. Foto: Lars Gangås/SNO.

På denne tiden av året har ungene normalt labber som bare er litt mindre enn hunnens, og det er som oftest vanskelig å skille mellom spor fra hunnen og ungene. Hvis du finner spor etter flere dyr med stor forskjell på størrelsen på labbene, kan det være at rev, katt eller hare har gått i samme sporrekke.

Gaupene går ofte i sporene til hverandre, og da kan det se ut som det bare er ett dyr som har gått der selv om det er en hel familie. Før eller siden ”splitter” de seg imidlertid og går ved siden av hverandre. Ved å følge sporet over lengre avstand, er det mulig å dokumentere om det dreier seg om en familiegruppe eller ikke.

Rovviltkontaktene arbeider etter fastsatte retningslinjer og skal blant annet gjennomføre sporing over minimum 1,5-3 kilometer for å forsikre seg om det er en familiegruppe eller ikke. Videre skal sporløypa dokumenteres med GPS-sporlogg og foto. Alle opplysningene registreres på egne skjema.

Retningslinjene for dette arbeidet finner du her.

 Gaupespor i dyp snø - Copyright: Thomas Johansen  Gaupespor deler seg - Copyright: Thomas Johansen
Spor etter gaupe i dyp snø, er det en eller flere? Foto: Thomas Johansen/SNO. Eksempel på spordeling etter en gaupefamilie på to (hunn og en unge). Foto: Vegard Pedersen/SNO.

Fastsettelse av kvote for jakt
Opplysningene som blir registrert legges inn i en nasjonal database (Rovbase) som benyttes av både Norsk institutt for naturforskning (NINA), Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene/rovviltnemndene. NINA bearbeider dataene og beregner størrelse på bestanden og utbredelse av gaupe. Denne kunnskapen brukes av rovviltnemnda til blant annet å fastsette kvoter for gaupejakta.

NINA presenterer hvert år minimum antall familiegrupper og størrelse på bestanden for gaupe i Norge før jakta det gjeldende året. Totalt ble det vinteren 2008/2009 registrert 366 meldinger om familiegrupper. Av disse fikk 252 status ”Dokumentert” eller ”Antatt sikker”. Disse meldingene er vurdert til å omfatte minimum 80-91 familiegrupper før jakt i 2009. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 472-537 dyr. Rapporten kan du laste ned fra NINA sine hjemmesider (NINA-rapport 493).

Kontaktperon: Lars Bendik Austmo - mob.: 920 58 678

Oppdatert: 16.03.2010