Samordner arbeidet med oljeskadet sjøfugl


Oppdatert: 05.08.2009
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å samordne arbeidet med oljeskadet sjøfugl etter havariet i Langesund. De arbeider også med å få oversikt over skadene på verneområdene langs kysten.

 SNO kartlegger oljeskader på sjøfugl - Copyright: DN
 Kartlegging av skadet sjøfugl. Foto: DN
I forbindelse med oljeutslippet fra ”Full City” pågår det nå et intensivt arbeid for å kartlegge problemområder og skaffe oversikt over omfanget av skader på natur og miljø.

Direktoratet for naturforvaltning har en løpende dialog med aktører på stedet, og har sendt eget personell til området ved Langesund for å følge utviklingen i saken.

Samarbeid om innsamlingen
SNO som er miljøforvaltningens feltapparat er i full aktivitet i området.

Innsamlingen av oljeskadde sjøfugler og eventuell avlivning av de hardest rammede fuglene, skjer i samarbeid mellom de Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) og SNO.

SNOs feltpersonell vurderer om fuglene bør leveres inn for vasking og rehabilitering, eller om de skal avlives på stedet.

Se liste over kontaktpersoner i SNO nederst i saken.

Samordner innsamlingen
Naturoppsynet samordner innsamlingen av fuglene og bistår ved fangst og transport til vaskestasjonen i Langesund, som drives av frivillige organisasjoner.

Alle døde og avlivede fugler blir tatt vare på for senere undersøkelser.

Skader på verneområdene
SNO arbeider også med å få en oversikt over hvor store skader som er påført sjøfugl- og naturreservatene. Dette skjer i samarbeid med Fylkesmennenes miljøvernavdelinger, som har forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Dette gjelder i første rekke hvilke områder som er påvirket av olje, men også omfanget av oljeskadene.

Det finnes 144 verneområder på den berørte kyststrekningen, og det vil ta noen dager før man har full oversikt over skadeomfanget.

Kontaktpersoner i SNO:
Kysten av Vest-Agder: Carl Erik Kilander, tlf. 959 67367
Kysten av Vestfold: Egil Soglo, mobil: 993 86 503
Kysten av Telemark: Espen Marker, tlf. 975 70 975
Kysten av Aust-Agder: Arild Pfaff, tlf. 901 40448

Oppdatert: 05.08.2009