Naturoppsynets kontrollmyndighet


Oppdatert: 30.04.2009
Statens naturoppsyn (SNO) er et statlig tilsyn med myndighet til å kontrollere folks ferdsel og bruk av norsk natur. Det er en rekke bestemmelser gjennom lover og forskrifter som regulerer bruken av naturen. SNO har tilsynsmyndighet til å kontrollere at disse blir etterfulgt, uten mistanke om at noe ulovlig har foregått.

Hvem har kontrollmyndighet?

Det er politiet og Statens naturoppsyn (SNO) som etter loven er hovedaktørene nasjonalt når det gjelder oppsyn og kontroll med at offentligrettslige bestemmelser om utøvelse av jakt og fiske blir overholdt.De to etatene opptrer i stor grad med overlappende myndighet: Politiet er gitt kontrollmyndighet på flere av naturforvalt-ningens områder, mange av SNOs ansatte har begrenset politimyndighet, og politiet og SNO har en lovfestet gjensidig samarbeidsplikt. For politiets vedkommende følger oppgaven av politiets alminnelige plikt til å forebygge og etterforske straffbare handlinger.For SNO finnes hjemmelsbestemmelsene i naturoppsynslovens §§ 1-2. Kystvakten (KV) er lovfestet sekundærmyndighet på vegne av både politiet og SNO, og har således både naturoppsynsmyndighet og begrenset politimyndighet innenfor de to lovområdene. For alle tre etaters vedkommende finnes enkeltbestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven m/forskrifter, som tydeliggjør og utfyller adgangen til kontroll.

I tillegg har fjellstyrene i Sør-Norge kontrollmyndighet i medhold av fjelloven når det gjelder jakt og fiske på statsallmenning, og de har ofte også begrenset politimyndighet og/eller oppdrag fra SNO. Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms har kontrollmyndighet på vegne av Statskog som grunneier i de to fylkene, i tillegg til at Fjelltjenestens ansatte representerer SNO og ofte også har begrenset politimyndighet.

Ut over dette finnes det et stort antall lokale oppsyn som enten har oppdrag på vegne av SNO eller som har begrenset politimyndighet eller har begge deler.Det finnes også rent private oppsyn, som bare representerer grunneier(e) eller rettighetshaver(e).

Den som jakter eller fisker må påregne å treffe representanter for alle disse ordningene.Det er derfor viktig for dem å vite i hvilken grad de plikter å medvirke under kontroll.

Jaktoppsyn Hardangervidda - Copyright: Erik Ydse
To jegere blir her kontrollert av naturoppsynet, under høstens villreinjakt på Hardangervidda.
Foto: Erik Ydse.

Kontroll under jakt

Når det gjelder jaktutøvelse, finner vi hovedbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 37, 1. ledd, som lyder slik:

Enhver som utøver jakt eller fangst etter denne forskrift, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet eller har begrenset politimyndighet.

Bestemmelsen er en tilsynsbestemmelse, som gir den som har myndighet etter bestemmelsen adgang til å foreta rutinemessig kontroll med at de plikter jegeren har etter viltloven eller regler gitt i medhold av denne, blir overholdt under jaktutøvelsen.

Dette innebærer konkret at oppsynet for eksempel kan kontrollere alle de nødvendige papirer jegeren plikter å medbringe under jakt og fangst, jf forskriften § 4, samt om jegeren er over den generelle aldersgrensen, jf § 5.Oppsynet kan videre kontrollere om jegerens våpen og ammunisjon er i overensstemmelse med reglene i forskriften Kap. 5 Våpen og ammunisjon.Oppsynet vil i denne forbindelse kunne kreve å inspisere våpen og den ammunisjon det eventuelt er ladet med, og vil likeledes kunne kreve å få inspisere ammunisjon som bæres åpent i patronbelte eller i åpen patronlomme på bekledning eller geværkolbe.

Utøvelsesforskriften § 37 gir altså hjemmel for rutinekontroll med overholdelsen av de plikter jegeren lovverket pålegger jegeren under jaktutøvelse. Merk plikten til å medbringe våpenkort under jakt som nå er tatt inn i forskriften § 4, og bestemmelsen om at det under jakt og felling det ikke er tillatt å medbringe eller bruke blyhagl i § 17.

Oppsyn i medhold av utøvelsesforskriften § 37 skjer ikke på grunnlag av mistanke om at noe straffbart er begått, men er å betrakte som forvaltningsmessig tilsyn. Jegeren kan derved etter forvaltningsloven § 11 kreve at oppsynet legitimerer seg med naturoppsynsbevis fra SNO, eller med tjenestebevis for begrenset politimyndighet.

Grunneier eller oppsyn som kun opptrer på vegne av grunneier eller rettighetshaver, har etter viltloven rett til å kreve forevist jegeravgiftskort og jaktkort eller jaktavtale for det aktuelle området.

Kontroll med våpen og våpenkort i andre situasjoner enn under jakt, er det bare politiet som har myndighet til å foreta. Bestemmelsen i § 37 gir heller ikke hjemmel for å foreta handlinger som har karakter av tvangsmidler, så som for eksempel ransaking eller beslag.Selv om jegeren plikter å bruke godkjent våpen og ammunisjon og oppsynet har myndighet til å foreta rutinekontroll av dette, kan ikke oppsynet i medhold av bestemmelsen undersøke sekk, lommer og lignende for å kontrollere at jegerens ammunisjonsbeholdning er lovlig.Det samme vil gjelde kontroll med fangst, for eksempel i forbindelse med såkalt bag-limit. Slike undersøkelser er etterforsking og kan bare foretas av politiet eller av personer som er gitt begrenset politimyndighet, og foregår etter reglene i straffeprosessloven om ransaking og beslag.Når det gjelder bag-limit kan imidlertid grunneier avtalefeste en plikt for jegeren til å vise frem fangsten for kontroll av oppsynet.

Dersom oppsynet har utøvd begrenset politimyndighet i kontrollsituasjonen, for eksempel foretatt ransaking av sekk og/eller beslag av ammunisjon eller annet, er oppsynet underlagt politiet og skal opptre og rapportere slik som politiet har bestemt.

Kontroll med fiske

Hovedbestemmelsen om kontroll finnes her i lakse- og innlandsfiskloven § 42, som lyder slik:

Departementet skal føre kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt og påse at nødvendig oppsyn blir etablert.

Departementets oppsyn skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang til båt eller fartøy og til områder der virksomheten drives fra. Under denne virksomhet kan båt eller fartøy stanses for undersøkelse. Den ansvarlige for virksomheten skal gi departementet nødvendig bistand og opplysninger. Oppsynet kan om nødvendig kreve hjelp av politiet for å utføre kontrollen.

Departementet kan gi forskrifter om kontroll som utøves etter første ledd og instruks for oppsynsmenn.

Fiskeforvaltningen kan utenom statsallmenning tilsette oppsyn. Oppsynet bør gis politimyndighet etter lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 20.

”Departementet” er her Miljøverndepartementet, og ”departementets oppsyn” er følgelig SNO.Imidlertid har Kystvakten i medhold av egen lovgivning samme myndighet, jf det som innledningsvis er sagt om KV, og fjellstyrene i Sør-Norge har lovfestet en egen kontrolladgang for fiskekort på statsallmenning.Fiskeravgiftskort er i dag bare nødvendig for personer over 16 år ved fiske i vassdrag etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) – samt for de som fisker med faststående redskap i sjøen.

Som det fremgår av bestemmelsen, har oppsynet ganske omfattende fullmakter til kontroll.§ 42 er i likhet med kontrollbestemmelsen i utøvelsesforskriften for jakt og fangst en tilsynsbestemmelse – med andre ord en hjemmel for rutinekontroll med at fiske foregår lovlig – og det er heller ikke her nødvendig med mistanke om noe straffbart for at kontroll kan foretas.

SNO prioriterer i dag kontroll med fiske etter anadrom fisk i sjøen og i elvemunninger høyest.

Unndragelse av kontroll

Den som bevisst unndrar seg plikten til å medvirke under kontroll, vil i prinsippet kunne straffes etter viltlovens og/eller lakse- og innlandsfisklovens straffebestemmelser.

På samme måte vil slike handlinger også etter omstendighetene kunne rammes av bestemmelsen i straffeloven § 333, som lyder slik:

Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som for et Stevnevidne, en Polititjenestemand eller iøvrigt for nogen offentlig Myndighed negter at opgive Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, naar Oplysning derom i den offentlige Tjenestes Medfør begjæres, eller som i saadant Tilfælde for eget eller andres Vedkommende opgiver falsk Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, eller som medvirker til saadan Negtelse eller falsk Opgave.

Last ned aktuelle bestemmelser om kontroll med jakt og fiske (pdf 17 kB)

Oppdatert: 30.04.2009