15000 i bot for kjøring på Jærstrendene


Oppdatert: 13.10.2008

Politimesteren i Rogaland har ilagt to voksne personer til sammen kr 15.000  i bot for kjøring med ATV og motorsykkel innenfor Jærstrendene landskapsvernområde. Utmålingen av bøtenivået er foretatt med hensyn til de siktedes økonomiske situasjon. Normalt vil tilsvarende forelegg være enda høyere. Begge har vedtatt forelegget.

Det var i mai i år at to lokale personer var på kjøretur med en ATV og en liten motorsykkel innenfor sandynearealene på Jærstrendene landskapsvernområde. De hadde også med seg to barn på kjøretøyene. Innenfor området de kjørte er det både landskapsvern, plantefredning og fuglefredning. Bruk av motorkjøretøy i utmark er i utgangspunketet forbudt og spesielt innenfor Jærstrenderne landskapsvernområde er det viktig at forbudet overholdes. Kjøring og skader på vegetasjonen fører lett til vinderrosjon og mer omfattende terrengskader.

ATV-kjøring på Jærstrendene - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Kjøring i sanddynene gjør store skader på vegetasjonen i Verneområdet. Bildet er tatt i en tidligere sak om ulovlig kjøring på Jærstrendene. Foto: Knut Henrik Dagestad.

Ulovlig, uønsket og til skade for naturmiljøet
Jærstrendene landskapsvernområde er etverneområde som ligger tett inntil store befolkningskonsentrasjoner. Svært mange turgåere oppsøker derfor verneområdet. En brukerundersøkelse av Jærstrendene viser at stillhet og fred og ro er helt sentralt for de som bruker Jærstrendene. Støy fra motorkjøretøy vil brukerne med andre ord slippe unna.

I området der den bøtelagte kjøringen foregikk er det fuglefredning og kjøring medfører forstyrrelser av fuglelivet. I deler av områdeter det også plantefredning der det vokser sårbar, slitasjeutsatt vegetasjon med liten toleranse for kjøring. Dette er relevant langs store deler av Jærstrendene, da sanddyneøkosystemet er en spesielt sårbar naturtype der det lett lages kjøreskader. Selv moderat påvirkning kan gi store skader i sanddynevegetasjonen.  

Verneområdet langs Jærstrendene er langt og smalt, svært lett tilgjengelig og svært sårbart.  Det er derfor svært viktig at alle de i Jærregionen som har tilgang på motorsykler, ATV'er, eller andre typer terrenggående biler respekterer forbudet mot motorisert ferdsel i dette sårbare verneområdet. Skal vi kunne ta vare på det unike sanddynelandskapet for framtiden er det avgjørende at slik kjøring blir stoppet.

Ytterligere informasjon om motorferdsel i utmark.

Kontaktperson:
Knut Hernik Dagestad, SNO Stavanger: 959 67 239

Oppdatert: 13.10.2008