Sju brushaner skutt på Jæren


Oppdatert: 30.09.2008

Statens naturoppsyn har de siste par ukene gjennomført oppsyn med fokus på ulovlig jakt i Jærregionen i Rogaland. Resultatet var nedslående, hele fem personer ble tatt for klare brudd på viltloven. Det  mest alvorlige var en person som hadde skutt sju brushaner, en truet art som står oppført på den norske rødlista.

Skutt brushane Jæren-560 - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Brushanene mister den karakteristiske kragen tidlig på sommeren og får da sin mer annonyme vinterdrakt, som den også har under høsttrekket. Det er likevel ganske stor størrelsesforskjell mellom kjønnene hos brushane. Her var det 4 hunner og 3 hanner som ble skutt. Foto: Knut Henrik Dagestad.

Fem personer anmeldt for brudd på viltloven

Fem personer er anmeldt etter de siste ukenes jaktkontroller på Jæren. Det ble både avdekket ulovlig skarvjakt og jakt uten betalt jegeravgift, men det groveste tilfellet gjaldt en person som hadde skutt hele sju brushaner. Brushane er en art som har hatt en markert tilbakegang både i Norge og alle våre naboland. Som hekkefugl er arten utryddet på Jæren og har også forsvunnet fra store deler av Sør Norge. Brushanene er fredet og står oppført på den norske rødlista som truet art. Det er derfor viktig at forbudet mot jakt overholdes, slik at populasjonen ikke reduseres ytterligere.

Brushanene som ble skutt på Jæren er trekkfugler som raster her før de skal krysse Nordsjøen, på vei sørover til overvintringsområdene langs kysten av Europa og i Afrika.

Jæren er unik i norsk sammenheng ved at det samles store mengder av sjeldne og freda fuglearter. Jegeren som ble tatt for ulovlig jakt på brushaner hevdet at han trodde det var heilo han hadde skutt. Dette viser hvor viktig det er at jegerne har god artskunnskap på det de jakter på, og lar være å jakte på arter man ikke er sikre på. Riktignok er også heilo fredet i Rogaland, så den forklaringen har mindre betydning i denne saken som sådan, men avdekker egentlig en fundameltal alvorlig kunnskapsbrist hos jegeren.

Konklusjonen på kontrollene så langt er nedslående og har avdekker:
  - Mangelfull artskunnskap
  - Mangelfull kunnskap om hvilke arter som er jaktbare
  - Mangelfull kunnskap om jakttider

Enhver som jakter plikter å sette seg inn i det regelverk som gjelder for utøvelse av jakt på det aktuelle stedet.

Nærmere informasjon:
Naturoppsyn Knut Henrik Dagested, mobil.: 959 67 239.

Oppdatert: 30.09.2008