Søppelrydding i kystreservatene i Nordland


Oppdatert: 11.12.2007
Mange lastebillass med søppel er samlet inn i utvalgte verneområdere i Nordland i høst, og levert til de kommunale søppelanleggene for destruksjon. Statens naturoppsyn (SNO) organiserer ryddeaksjonene og transporten av søppelet, mens det er lokale kontaktpersoner og skoleklasser som i stor grad står for selve ryddingen.
Søppeltransport med Åhav - Copyright: Leonhard Mikalsen
Kystvakta sin KV Åhav var til stor hjelp for å transportere de nesten 200 sekkene med søppel fra Bliksvær og inn til Bodø havn. Foto: Leonhard Mikalsen.

Det er store mengder søppel årlig driver i land på kysten vår, og gjør det utrivelig både for folk og dyr. Mange lokale ryddeaksjoner gjennomføres av skoleklasser, velforeninger og lokale ildsjeler. I naturreservatene er det SNO som har tilsynsansvaret, og skal påse at verneverdiene blir tatt vare på. Med så mange verdifulle områder, over 50 kystverneområder bare i Nordland, er det en formidabel oppgave å rydde alt.

Noen sentrale reservater er valgt ut i første omgang, så vil omfanget bli utvidet etter hvert ut fra ressurstilgang og behov. I år er Bliksvær og Karlsøyvær i Bodø og Engelvær i Steigen kommune ryddet. I tillegg er det gjennomført ryddeaksjoner i Sermela naturreservat på Andøya og Laukvik og Grunnfør naturreservater i Lofoten.

Søppelrydding Bliksvær NR - Copyright: Leonhard Mikalsen
Det meste av søppelet som blir samlet inn er plast- og isopordeler, slik aom her på Bliksvær.
Foto: Leonhard Mikalsen.

I Bliksvær blir det samlet reksøppel på vestsiden av naturreservatet hvert år. Det er inngått avtale med en grunneier som gjør selve innsamlingen. Med et lite tilskudd blir det gjort en glimrende jobb. SNO organiserer transport der ute og inn til Bodø. For tredje året på rad frakter KV Åhav ca 200 sekker inn til Bodø og kommunen stiller velvillig opp med to lastebiler og frakter det hele inn til søppeanlegget på Vikan. SNO håper at å fortsette med denne aksjonen også i kommende år.

I Karlsøyvær naturreservat har SNO selv samlet inn en del større ting som har rekt i land, blant annet tre frysebokser, to kjøleskap og mye trålnett. Alt er fraktet til søppeanlegg på Vikan.

 Plastkasse fra Hudson - Copyright: Leonhard Mikalsen

 

Det aller meste av reksøppelet i Bliksvær og Karlsøyvær kommer med vinder fra sørvest. Mye kommer fra fiske/skipsftåten samt oppdrettsneringa - trålposer, tauverk, kasser, dunker med spillolje, isopor etc, men også denne plastkassen som har sin opprinnelse på den andre siden av Atlanterhavet ble funnet. Foto: Leonhard Mikalsen. 

Engelvær naturreservat ligger eksponert til mot sydvesten og det har samlet seg mye reksøppel der opp gjennom årene. SNO fikk til en avtale med Steigen kystlag som disponerer en 40 fots kutter - "Nordstjerna" om innsamling av reksøppel. Det var sentrale personer i Kystlaget og grunneiere som sto for selve ryddearbeidet. Nordstjerna ble lastet opp to ganger og alt ble fraktet til Nordskot, der Steigen kommune tok seg av den videre frakten med lastebil. Det ble samlet inn fra ca 20 øyer og holmer i år, men det er mye igjen så det er planlagt å fortsette i 2008.

Søppelinnsamling i Engelvær NR - Copyright: Leonhard Mikalsen
Også på Engelvær er det plastprodukter og rester etter fiskeredskaper som dominerer i søppelet, kan Harald Nilsen i Steigen Kystlag slå fast etter en vellykket oppryddingsaksjon. Foto: Leonhard Mikalsen.

På Andøya har det vært rydding i Sørmela naturreservat. Her samlet grunneierne med bistand fra SNO inn reksøppel langs stranda, mye plast, samt en svær omlastningsbøye. Andøya kommune tok seg av alt etter at søppelet var fraktet til vei. Her vil arbeidet bli videreført i 2008.

I Lofoten har det vært innsamling av reksøppel både i Laukvik og Grunnfør naturreservater. Her har lokale tjenesteytere og en skoleklasse gjort en kjempejobb. Også dette området vil bli prioritert neste år.


Nærmere informasjon fra SNO Bodø,
Leonhard Mørch Mikalsen, mob.: 995 29 388

 

Oppdatert: 11.12.2007