To tredeler av ternene i Vest-Agder forsvunnet på 15 år


Oppdatert: 28.11.2007
Siden 1993 er ternebestanden i Vest-Agder blitt redusert med 2/3. Makrellterna er i ferd med å forsvinne helt som hekkefugl i store deler av fylket og er nesten helt borte vest for Mandal. 2007 er det første året siden opprettelsen av sjøfugl­reservatene at det ikke ble funnet hekkende makrellterner i noen av de 32 reservatene i fylket. Også for enkelte andre sjøfuglarter er bestandsutviklingen alvorlig. Eksempelvis er teisten nå sannsynligvis helt borte som hekkefugl i Vest-Agder, og det ble i 2007 registrert kun to hekkende par med tyvjo.
Makrellterne - Copyright: Carl Erik Kilander
Makrellterne. Foto: Carl Erik Kilander

Etter oppdrag fra Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Vest-Agder sist sommer en omfattende telling av fylkets sjøfuglbestand. Rapporten omfatter alle fylkets sjøfuglreservater og gir i tillegg en del bestandstall for hekking også utenfor reservatene.  Det mest oppsiktsvekkende resultatet av årets telling er at makrellterna - selve symbolet på sørlands­sommeren – er i ferd med å forsvinne som hekkefugl i store deler av Vest-Agders skjærgård. I 1993 utgjorde hekkebestanden av makrellterner i Vest-Agder ca 760 par. Da NOF avd. Vest-Agder gjennomførte tilsvarende tellinger for SNO sommeren 2006 og 2007 fant man h.h.v. 294 og 242 hekkende par. I 2007 var det kun 18 par vest for Lindesnes, med 6 flyvedyktige unger som resultat. Det kan nå se ut til at makrellterna er nær ved å forsvinne som hekkefugl vest for Mandal by. I fylkets 32 sjøfuglreservater er berstanden av makrellterner blitt redusert fra ca 300 hekkende par i 1980 til null i 2007.

NOF/Vest-Agder peker på følgende mulige årsaker til den kraftige tilbakegangen:

  • Næringsmangel i hele eller deler av hekkesesongen
  • Makrellternene fortrenges av stormåker og endrede matvaner hos disse pga mangel på fisk
  • Færre kolonier av hettemåke og fiskemåke gir dårligere beskyttelse for hekkende makrellterner som gjerne søker hekkeplass sammen med disse måkeartene
  • Økt menneskelig ferdsel
  • Predasjon fra mink
  • Eventuell påvirkninger av miljøgifter
  • Dårligere overlevelse under trekket og i overvintringsområdene pga. næringsmangel, forurensning og fangst (fangst av terner er rapportert bl.a. fra Ghana)

I årets rapport anbefaler NOF/Vest-Agder ulike tiltak som forvaltningsmyndighetene bør vurdere iverksatt for å hindre videre bestandsnedgang.

Rapporten kan lastes ned som pdf-fil (3,3 Mb).

Kontaktperson:   Carl Erik Kilander, SNO Kristiansand – tlf. 959 67367

 

Oppdatert: 28.11.2007