Mindre skader enn fryktet etter brannen i Paulen naturreservat


Oppdatert: 16.05.2007
Fredag den 4. mai og natt til lørdag 5. mai ble 250 dekar av Paulen naturreservat i Vennesla kommune, Vest-Agder rammet av skogbrann. Naturreservatet har et samlet areal på 4848 dekar, hvorav mindre enn 5 prosent brant. SNOs tilsynsrapport konkluderer med at brannen ikke vil medføre alvorlige eller langvarige skader på naturmiljøet i reservatet.

Kart over brannareal i Paulen NR

Over store deler av brannområdet har brannen etterlatt inntrykk av en litt kraftig lyngbrann. I tillegg til markvegetasjonen i den berørte delen av naturreservatet, ble også noe av busksjiktet rammet. Skogen består i hovedsak av furu med noe innblanding av gran og bjørk. Inntrykket er ellers at skogens kronesjikt bare unntaksvis er blitt rammet. Over store deler av brannarealet innen reservatet synes også humussjiktet i stor grad å være intakt. Brannen synes å ha beveget seg med stor fart gjennom den tørre markvegetasjonen på overflaten. Innenfor brannområdet står det igjen enkelt mindre "øyer" som ikke er blitt antent. Brannen vil trolig ha beskjeden innvirkning på pattedyr og fugl for naturreservatet sett under ett. SNO kjenner ikke til spesielle/truede plante- eller dyrearter innenfor brannområdet.

Brann i Paulen - Copyright: Carl Erik Kilander
Utsnitt fra brannflata i Paulen naturreservat. Foto: Carl Erik Kilander.

Den berørte delen av reservatet består av fattige vegetasjonstyper. Ut fra SNOs kjennskap og befaring av området 05.05.07 antas brannen ikke å ha medført alvorlig/langvarig skade på naturreservatets naturmiljø. Dette gjelder både for den brannherjede delen av reservatet isolert og reservatet sett under ett. Fylkesmannen i Vest-Agder har signalisert at man ønsker å sette i gang et overvåkingsprosjekt for å følge utviklingen av naturmiljøet i kjølvannet av brannen.

Ut fra oppslag i avisen Fædrelandsvennen 07.05.07 skyldtes brannen uforsiktig omgang med en sigarettstump vest for naturreservatets nordvestre hjørne.

Tilsynsrapporten etter brannen finner du her.

Oppdatert: 16.05.2007