Ulovlig avfallsdumping på Forus


Oppdatert: 26.04.2007
Eltervåg containerservice AS har vedtatt et forelegg  fra påtalemyndighetene på kr 30.000,  for brudd på forurensingsloven.  Statens naturoppsyn (SNO) anmeldte selskapet i slutten av mars i fjor for ulovlig deponering av store mengder miljøfarlig avfall på Forus i Sandnes kommune.

 

Søppeldeponi Sandnes - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Det ulovlige avfallet dekker et areal på ca 100 x 30 m og består av flere tusen kubikkmeter masse som inneholder høye konsentrasjoner av miljøfarlige tungmetaller. Foto K.H. Dagestad.

 

Forholdet Eltervåg Containerservice AS  ble anmeldt for gjaldt  ulovlig deponering av avfallsmasser utenom godkjent avfallsdeponi. Til sammen er det deponert flere tusen kubikkmeter med jord og avfallsmasser. Hovedmengden av avfallet består av rivingsmatriell, men det er deponert en rekke ulike avfallstyper, bl.a. sandblåseavfall som  inneholder høye konsentrasjoner av miljøfarlige tungmetaller.

Statens naturoppsyn ser  alvorlig på denne saken. Eltervåg Containerservice AS er en sentral aktør i avfallsbransjen som tar seg betalt for å samle inn og sortere avfall. Formålet med innsamlingen er bl.a. å øke gjenvinningsgraden og unngå at avfall kommer på avveier. At en stor avfallsaktør deponerer avfallet på en ulovlig måte med fare for forurensing av omgivelsene og derved kan oppnå økonomisk gevinst ved å unnlate å betale deponiavgift er spesielt alvorlig.

Det er videre ingen kontroll med hvilke typer avfall som er deponert lenger nede i deponiet eller med avrenning av eventuelt miljøskadelige stoffer i sigevannet fra fyllingen.

 

Søppeldeponi Forus - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Det ulovlige deponiet er sentalt plassert like ved Ikea i Sandnes. Foto: K.H. Dagestad

 

Foreløpig er det ikke fjernet masser fra området eller iverksatt tiltak for å få klarhet i hvor store mengder avfall og farlig avfall deponeringen inneholder. Sandnes kommune som er forurensingsmyndighet og har hjemmel til å kreve fjerning av de ulovlig deponerte massene er blitt orientert per brev fra SNO, med informasjon om den ulovlige avfallsdeponeringen.

 

Kontaktperson: 
Knut Henrik Dagestsad - 959 67 239

 

Oppdatert: 26.04.2007