SNO - en aktiv tiåring


Oppdatert: 23.02.2007
Statens naturoppsyn (SNO) fylte ti år i 2006, og året ble et svært aktivt år for de ansatte. I forbindelse med arbeidet sitt tilbakela SNOs ansatte hele 11 000 kilometer til fots eller på ski.
SNO har ansatte over store deler av landet. Hovedkontoret med 8 faste ansatte ligger i Trondheim, mens organisasjonen har 58 ansatte ved i alt 45 lokalkontorer landet rundt. 2006 ble et år med sterk vekst for SNO, som fikk 18 nye ansatte. 14 av stillingene ble opprettet da Fjelltjenesten i Finnmark ble innlemmet i SNO.

SNO-ansatte under en samling i Oslo høsten 2006 - Copyright: Direktoratet for naturforvaltning 
De fleste av SNOs ansatte fotografert under en samling i Oslo høsten 2006.
Foto: Direktoratet for naturforvaltning.

I tillegg til de faste stillingene er det et nettverk på 205 rovviltkontakter spredt over hele landet. Det er også engasjert en rekke andre personer, samt et omfattende tjenestekjøp fra Fjelltjenesten, fjellstyrene og andre.

Mange av de lokalt ansatte i SNO er utstyrt med uniformert tjenestebil, og båt eller snøskuter. I Finnmark er også enkelte utstyrt med terrengmotorsykkel, ATV. Statens naturoppsyn forsøker likevel å begrense bruken av motorisert transport. I fjor gikk de ansatte derfor nesten 11 000 kilometer til fots eller på ski under tjenesten. Dette tilsvarer vel fire turer Norge på langs (Lindesnes - Nordkapp).

SNO-ansatte på fottur - Copyright: Jostein Sandvik 
SNOs ansatte tilbakela 11 000 kilometer til fots eller på ski i forbindelse med
arbeidet i fjor. Foto: Jostein Sandvik.

I alt disponerer SNO 45 båter. Disse tilbakela i fjor en samlet strekning på 77 600 kilometer, noe som tilsvarer nesten to runder rundt jorda ved ekvator. Anslagsvis 80-90 prosent av båtaktiviteten var knyttet til lakseoppsyn.

SNO har oppsynsansvar i 2 009 verneområder i Norge, inkludert alle de norske nasjonalparkene. Oppsynsarbeidet krever mye tid. I fjor brukte organisasjonen 3 090 dagsverk til feltaktivitet. Det ble også kjøpt oppsynstjenester fra andre tilsvarende 3 300 dagsverk.

SNO ble tilført 111,9 millioner kroner over statsbudsjettet til naturoppsyn i fjor, hvorav mindre enn halvparten gikk til egen lønn, drift og tiltak. I tillegg fikk SNO tildelt 6 millioner kroner til ulike andre tiltak. 

Kontaktperson:
Kai Erik Tørdal, tlf. 90 200 114

Les også:

Oppdatert: 23.02.2007