SNO avdekket flere lovbrudd i 2006


Oppdatert: 23.02.2007
Statens naturoppsyn sin kontrollvirksomhet resulterte i flere advarsler og flere anmeldelser i 2006 sammenlignet med året før. Den største økningen i regelbrudd ble registrert i tilknytning til verneområder. Men også tallet på anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring økte sterkt.
Gjennom kontrollvirksomheten skal Statens naturoppsyn (SNO) forebygge og avdekke miljøkriminalitet. Kontrollene som ble gjennomført i fjor inkluderte blant annet lakseoppsyn, motorferdselkontroller, kontroll med verneområder og kulturminner. I alt brukte SNO 3 090 dagsverk på naturoppsyn i fjor. I tillegg ble det kjøpt oppsynstjenester fra andre tilsvarende 3 300 dagsverk.

SNO og politiet samarbeider om snøskuterkontroller - Copyright: Erik Ydse 
SNO og politiet samarbeider om å kontrollere bruken av snøskutere og lignende
i naturen. Bildet er tatt i en pause under en kontroll. Foto: Erik Ydse.

De som blir tatt for lovbrudd under SNOs kontroller, risikerer både advarsler og anmeldelser. I en advarsel ligger det en påpekning av et mindre lovbrudd, samtidig som vedkommende blir gitt veiledning om det regelverket som gjelder. I fjor ble begge reaksjonsformene tatt i bruk oftere enn før, går det fram av SNOs årsmelding for 2006.

I alt kom SNO med 1 453 reaksjoner; nær 100 flere enn året før. 712 lovbrudd ble anmeldt. I 741 andre saker ble det gitt advarsler.

Antall regelbrudd i verneområder økte altså mest i 2006. Økningen var på hele 48 prosent. SNO avslørte 321 slike regelbrudd i fjor, og dette resulterte i 82 anmeldelser og 239 advarsler.

SNO reagerte med 145 anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring i fjor. Det er 45 flere enn året før. I tillegg ble det gitt 32 advarsler.

Tallene knyttet til lakseoppsyn viste en nedgang fra 2005 til i fjor. Imidlertid var ulovlig laksefiske fortsatt den vanligste typen lovbrudd SNO avdekket, med 601 regelbrudd i fjor. Året før ble 786 slike saker avslørt.

Tabell: Brudd på miljølovene avdekket av SNO i 2005 og 2006.
Gjelder lovbrudd avdekket både av egne ansatte og gjennom tjenestekjøp.

Lovverk

Advarsler

Anmeldelser

Totalt

 

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Laks- innlandsfiskloven

331

279

462

322

786

601

Motorferdsel (snøskuter)

40

32

100

145

140

177

Motorferdsel (barmark)

40

28

40

55

78

83

Naturvernlov

159

239

60

82

217

321

Viltlov

47

65

31

41

74

106

Forurensingslov

2

3

4

3

6

6

Friluftslov

40

55

0

0

40

55

Kulturminnelov

0

0

0

1

0

1

Andre lover

23

40

18

63

41

103

TOTALT antall saker

660*

741

706*

712

1366*

1453


*
) 31 advarsler og 10 anmeldelser i 2005 var brudd på to lover og medfører at totalen er mindre enn summen i kolonnene.

Kontaktperson:
Kai Erik Tørdal, tlf. 90 200 114

Les også:

Oppdatert: 23.02.2007