Aktivt rovviltarbeid i SNO i 2006


Oppdatert: 23.02.2007
Rovviltkontaktene til Statens naturoppsyn (SNO) mottok i fjor 7397 meldinger om kadavre av husdyr og tamrein som kunne være drept eller skadet av rovvilt. Alle meldingene ble vurdert og registrert i Rovbase. I denne forbindelse ble 77 % av meldingene nærmere undersøkt i felt. Organisasjonen løser også andre viktige oppgaver knyttet til rovvilt i Norge.
Erfaringsmessig blir kun en liten andel sau og rein som tapes på beite funnet igjen som kadavre. Å undersøke de kadavrene som finnes er derfor en prioritert oppgave for SNO. Dokumenterte skader i ett område bidrar til å kunne sannsynliggjøre at også andre husdyr som er tapt i området kan være tatt av rovdyr.

For sauebønder og reineiere er dokumentasjonsjobben SNOs rovviltkontakter gjør derfor av stor betydning.  

Avslørte ulovligheter
Statens naturoppsyn har også et klart ansvar for å forebygge og avdekke lovbrudd knyttet til rovvilt i Norge. Dette arbeidet ble høyt prioritert også i 2006. I samarbeid med politiet undersøkte SNO i fjor flere tips om ulovlig felling av blant annet ulv.

I Nissedal i Telemark ble ulovlige innretninger ved et kongeørnreir fjernet. Innretningene bestod av røde tøystykker og blikkbokser knyttet fast til flere tau, hengt opp for å skremme ørna bort fra hekkeplassen. SNO bidro også til å samle inn prøver fra flere mulige giftåter. Prøvene ble oversendt politiet.

Kontroll av felte rovdyr
SNO kontrollerer hvert år rovdyr som felles gjennom lisens- og kvotejakt. I 2006 ble både felte gauper og felte jerv undersøkt. Kontrollene viste at jakta i stor grad var ryddig.

Under kvotejakta på gaupe ble det imidlertid avdekket flere tilfeller av skadeskyting enn tidligere. Skadeskytingen førte til ettersøk etter dyrene. To jegere fikk advarsler for uforsvarlig jaktutøvelse.

To andre jegere ble anmeldt og bøtelagt i forbindelse med gaupejakta. Den ene hadde felt feil type dyr. Den andre brukte kunstig lys under felling av en gaupe. To jegere ble også gitt advarsler i forbindelse med lisensfelling av jerv.

Bjørn - Copyright: Stein Arne Brendryen 
Bestandsovervåkning er en av SNOs oppgaver knyttet til rovvilt. Denne bjørnen ble for nærgående et gårdstun i Osdalen i Hedmark, etter en tids fóring, og måtte skremmed bort for å unngå farlige situasjoner med ivrige tilskuere. Foto: Stein Arne Brendryen.

Overvåket bestander
Statens naturoppsyn bidro sterkt i arbeidet med å overvåke de norske rovviltbestandene i 2006. Overvåkningen skjedde på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

SNOs folk brukte mye tid og ressurser i letingen etter jervehi i fjor. 213 kjente hi ble undersøkt. Det ble også lett etter nye hi i prioriterte områder. Resultatet av undersøkelsene ble 57 dokumenterte eller antatt sikre ynglinger hos jerv.

248 meldinger om ulv ble undersøkt i fjor. 85 av dem ble vurdert som dokumentert eller antatt sikre. SNO påviste streifdyr av arten utenfor forvaltningssonen for ulv i fem fylker: Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.

Gjennom feltkontroller ble 191 meldinger om familiegrupper av gaupe vurdert som dokumentert eller antatt sikre.

I 2006 ble det for første gang gjennomført en storstilt innsamling av ekskrementer og hårprøver fra bjørn. Gjennom innsats fra elgjegere, lokale rovviltkontakter og publikum for øvrig, samlet SNO inn 700 prøver som DNA-analyseres ved Bioforsk Svanhovd i Finnmark. Resultatet fra analysene vil foreligge rundt 1. april 2007.

Fellingsoppdrag
I fjor gjennomførte SNO i alt 14 særskilte fellingsoppdrag på jerv etter vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning. Til sammen ble 26 jerver felt under disse oppdragene.

SNO bistod også flere lokale fellingslag under skadefellingsforsøk på bjørn. Ved to tilfeller deltok SNO også i ettersøk etter skadeskutt bjørn. I det ene tilfellet ble bjørnen felt. I det andre tilfellet ble bjørnen sporet opp, og vurdert til å ikke være alvorlig skadet.

SNO registrerte i løpet av året et stort behov for økt beredskap på felling i beitesesongen, samt bedre muligheter for å gi bistand til lokale fellingslag, og ser behovet for et bedre tilbud om kompetanseheving på fellingsarbeid, til de lokale fellingslag.

Kontaktperson:
Kjartan Knutsen, tlf. 958 20 521

Les også:

Oppdatert: 23.02.2007