Sørlendinger er stadig mer lovlydige i naturen


Oppdatert: 29.01.2007
Færre overtredelser i sjøfuglreservatene, og mindre ulovlig fiske. Slik oppsummerer Statens naturoppsyn (SNO) fjoråret i Agder-fylkene. Befolkningen på Agder har meldt inn få observasjoner av store rovdyr­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, og det ble kun dokumentert en yngling av gaupe i Agder i 2006.
Ærfugl går iland i et sjøfuglreservat for å hekke - Copyright: Carl Erik Kilander 

 

 

 

Verneskilt - Copyright: Per Espen Fjeld

 

 

 

 

 

 

Skiltene i sjøfuglreservatene forteller om det er ilandstigningsforbud og hvilken periode dette gjelder, slik at f.eks. ærfuglene kan få hekke i fred. Foto: Carl Erik Kilander.

En av SNOs  arbeidskrevende oppgaver i Agderfylkene er å føre tilsyn med de 212 verneområdene i regionen. Tre av fire verneområder ligger i kystbeltet. Ferdselen langs kysten er stor fra tidlig om våren til langt ut på høsten. Å hindre ulovlig ferdsel har vært en prioritert oppgave. 

Lav terskel for anmeldelse
- På forsommeren gikk vi bredt ut i media med informasjon om viktigheten av å respektere sjøfuglenes behov for å være i fred i hekkeperioden. Vi varslet også at terskelen for å anmelde slike saker til politiet ville være lav, sier Carl Erik Kilander i Kystseksjonen i SNO. Advarslene tidlig på året synes å ha hatt effekt. Antall brudd på ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene langs Agderkysten ble kraftig redusert.

- Mens vi i 2005 kom over 13 tilfeller, registrerte vi kun to klare overtredelser i 2006. I disse sakene reagerte politiet med forelegg på kr 3000 pr. person. På den annen side var det i 2006 en økning av antall overtredelser av verne-forskriftene for Listrastrendene landskapsvernområde. Bare på én enkelt dag avdekket SNO 16 klare brudd på forbudet mot motorisert ferdsel på strendene. Dette utgjør hoveddelen av antall anmeldte brudd på naturvernloven.

I tilsynet med sjøfuglreservatene har også Skjærgårdstjenesten en viktig rolle. I fjor hadde Skjærgårdstjenesten alene 859 tilsynsbesøk i disse områdene (observasjon fra båt). En viss andel naturoppsynsoppgaver er et vilkår for statens tilskudd til kommunenes drift av Skjærgårdstjenesten.  

Sjøfuglreservat - sildemåke - Copyright: Carl Erik Kilander
Når fuglene letter fra reirene og flyr rundt og varsler, så er det et klart signal om at man befinner seg for nær hekkeplassen og det er fare for å skade hekkingen. Foto: Carl Erik Kilander.

Nedgang i ulovlig fiske
Etter at laksebestanden de siste årene har tatt seg kraftig opp som følge av kalking av vassdragene, har omfanget av ulovlig fiske også økt. Dette resulterte i 101 anmeldelser i 2005. Også i fjor var omfanget av ulovlig fiske fortsatt stort, men tallet på saker sank til 66. Det er sjøområdene i Vest-Agder som dominerer statistikken, men det er også disse områdene som har de største laksebestandene på Sørlandet.

- Antallet overtredelser viser at det fortsatt er nødvendig å holde trykket oppe på både informasjons- og kontrollsiden. Som følge av opprettelsen av nye store kystverneområder er SNOs bemanning på Agderkysten fra i år blitt styrket med én ny oppsynsstilling. Dette vil få betydning for hva vi kan utrette videre også i lakseoppsynet, sier Kilander.

Få overtredelser i fjellet
En stor del av SNOs ressursbruk i fjellet i Agder er knyttet til Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene landskapsvernområde. Villreinen er et av hovedverneformålene i dette området. SNO sørger blant annet for informasjon og kontroll under villreinjakta, og oppsyn med ferdsel både sommer og vinter. Det gis også bistand til forskning og forvaltning.

Under høstens jakt ble det bare anmeldt to forhold, og begge var brudd på verneforskriften. Heller ikke ulovlig motorferdsel var noe stort problem i selve verneområdet i 2006. Det ble gjennomført flere kontroller sammen med politiet, men de fleste overtredelsene ble avslørt utenfor landskapsvernområdet.

I løpet av året ble det gjennomført opprydding etter gammel forsøpling flere steder. Dette arbeidet skal etter planen fortsette i 2007, slik at fjellet fremstår enda mer slik vi ønsker å oppleve det.

En dokumentert yngling av gaupe
En annen del av SNOs arbeid i Agder er knyttet til registrering av store rovdyr, og dokumentasjon av rovdyrskader på husdyr.

- Befolkningen har meldt inn få observasjoner av store rovdyr og kadaver etter husdyr i 2006. De ni rovviltkontaktene i SNO undersøkte i alt 74 kadavre for om mulig å fastslå om dyrene var drept av rovdyr. I de fleste tilfellene ble andre dødsårsaker funnet. For fire kadavere var ulv mulig dødsårsak. I sju tilfeller var det gaupe, og i ni tilfeller kongeørn, sier rovviltansvarlig i Agderfylkene og Rogaland Jon Erling Skåtan.

Værlam tatt av gaupe - Copyright: Jon-Erling Skåtan
Kadaver av værlam med typisk strupebitt etter gaupe. Foto: Jon-Erling Skåtan.

I forbindelse med registreringen av rovdyr, dokumenterte SNO i 2006 en familiegruppe og noen enkeltdyr av gaupe. Det ble også sannsynliggjort forekomst av ulv som hadde tatt husdyr, elg og rådyr.


 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • Peter Hermansen, SNO Bykle (Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde  og motorferdseloppsyn) -
    tlf. 915 85265
  • Carl Erik Kilander, SNO Kristiansand (verneområder og øvrig oppsyn i kystsonen) –
    tlf. 959 67367
  • Jon Erling Skåtan, SNO Hægebostad (rovvilt og villreinjaktoppsyn m.v.) –
    tlf. 482 54803

 

Oppdatert: 29.01.2007