Stor aktivitet i SNO i 2005


Oppdatert: 25.08.2006
Årsmeldinga for 2005 viser at SNO gjorde en betydelig innsats med informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og rydding av søppel i de 1685 verneområdene SNO fører tilsyn med her i landet. Det ble satt opp og skiftet 1600 informasjonstavler og skilt, gjennomført 119 skjøtselstiltak for å opprettholde verneverdien i områdene, samt 64 tilretteleggingstiltak for friluftsliv og bruk av verneområdene. I tillegg ble det gjennomført 67 ryddeaksjoner.
Rovviltoppgavene medførte stor feltaktivitet. Gjennom arbeidet med dokumentasjon av rovdyrskader på bufe og rein, gjord SNO nærmere undersøkelser av 5611 kadaver av i alt 7103 kadavermeldinger. SNO har ansvar for bestandsovervåkingen av bl.a. gaupe, jerv og fjellrev. For gaupe ble 152 meldinger om familiegrupper verifisert av SNO, og viste seg å stamme fra minimum 56 gaupefamilier. For jerv ble 198 kjente hilokaliteter undersøkt. Det ble dokumentert eller antatt sikker yngling i 62 hi og i tillegg samlet inn 460 møkkprøver for DNA-analyse som bakgrunnsmateriale for å beregne jervbestanden. SNO har også ansvaret for overvåkingen av fjellreven, og i 2005 ble det kontrollert 248 hi og påvist 21 ynglinger.

SNO utfører også fellingsoppdrag på store rovdyr, og i 2005 ble det gjennomført 11 oppdrag på hiuttak av jerv. I alt 19 jerv ble avlivet i disse oppdragene.

I tillegg til planlagte kontroller, ofte sammen med politiet, ble det under tilsynsarbeidet for øvrig avdekket hele 1354 brudd på miljølovene, som medførte politianmeldelse eller advarsler. Brudd på laks- og innlandsfiskloven utgjorde over halvparten av dette, og viste en markert økning i forhold til 2004.

Det ble i 2005 satt spesiell fokus på ulovlig barmarkskjøring, og det ble anmeldt nærmere 140 % flere tilfeller og totalt registrert nesten 5 ganger så mange brudd på regelverket enn året før.

SNO satset også i 2005 på samarbeid og tjenestekjøp fra de sentrale aktørene innen naturoppsyn, Fjelltjenesten i Nord-Norge og Fjelloppsynet i Sør-Norge. I tillegg ble det i 2005 inngått en egen samarbeidsavtale med Norges Bygdeallmenningsforbund.

Hele årsmeldingen kan leses her (pdf 2,5 MB).

Nærmere informasjon:
Jostein Sandvik tlf.: 917 93 867

Oppdatert: 25.08.2006