Få fjellrevynglinger i Skandinavia i år


Oppdatert: 13.09.2006

Det er registrert fem ynglinger av fjellrev i Norge denne sommeren. Foreløpige overvåkingsresultater tyder på at 2006 også blir et dårlig fjellrevår i Sverige, hvor det er registrert tre ynglinger. I Finland er det ikke registrert ynglinger av fjellrev siden 2000. Det rapporteres også om lite rovfugl og smågnagere i fjellet.  

Fjellrev 3 unger (458 x 239) - Copyright: Olav Strand, NINA
Det er kun registrert små kull på de aktive fjellrevhiene som er funnet i år.
Foto: Olav Strand

Fjellrevynglinger bare i Finnmark
Statens naturoppsyn (SNO) har i år registrert tre ynglinger på Varangerhalvøya, en yngling i Tana og en i Vest-Finnmark på grensa til Troms. Kullstørrelsen varierer fra 1- 4 valper. Dette kan bli justert når Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå skal gjøre den endelige kvalitetssikringen og sammenstilling av feltdataene. Voksne fjellrev er observert ved kjente ynglelokaliteter i Troms og Nordland, men det er foreløpig ingenting som tyder på at fjellreven har klart å få fram valper her eller andre steder i landet.

Les mer om fjellrevovervåkingen og de foreløpige resultatene fra 2006 under overvåking 2006 og overvåking av fjellrev.

Oppdatert: 13.09.2006