SNO har gjennomført uttak av jerv våren 2006


Oppdatert: 25.08.2006
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører i særlige tilfeller uttak av jerv i yngletida. Dette skjer etter vedtak fattet av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Slike oppdrag stiller store krav til etisk forsvarlig og presis utførelse, og gjennomføres av spesialtrenet SNO-personell med grunnlag i en egen instruks. Denne våren har SNO tatt ut totalt 26 jerver. I alt 17 valper og fire tisper er tatt ut fra til sammen åtte hi. I tillegg er det tatt ut tre hannjerver og to tisper som ikke ynglet.
Jerv - Copyright: Lars Gangås
Jerv. Foto: SNO, Lars Gangås.

En detaljert oversikt over gjennomførte uttak våren 2006 går frem av tabellen nedenfor.

Dato

Fylke

Kommune

Uttaket omfatter

25. mars

Sogn og Fjordane

Luster

2 voksne hannjerver

26. mars

Nordland

Gildeskål

1 voksen hannjerv

29. mars

Nordland

Sørfold

2 valper fra ynglehi

5.-8. april

Nordland

Meløy og Gildeskål

2 valper og 1 tispe fra ynglehi

6.-8. april

Nordland

Beiarn

2 valper og 1 tispe fra ynglehi

27. april

Troms

Nordreisa

2 valper og 1 tispe fra dagleie

28. april

Nord-Trøndelag

Verdal

2 valper fra dagleie

4. mai

Hedmark

Tynset

2 valper fra dagleie

5. mai

Oppland

Dovre

3 valper fra dagleie

5. mai

Troms

Målselv

2 valper og 1 tispe fra dagleie

6. mai

Troms

Balsfjord

1 voksen, ikke ynglende tispe

6. mai

Troms

Bardu

1 voksen, ikke ynglende tispe

SNO er ansvarlig for feltarbeidet i forbindelse med yngleregistreringene av jerv i Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Oversikt over dokumenterte og antatte ynglinger av jerv blir fortløpende oppdatert her.

Nærmere informasjon:
SNO: seksjonssjef rovvilt Kjartan Knutsen, tlf: 958 20 521
DN : seniorrådgiver Morten Kjørstad, tlf: 73 58 09 45

Oppdatert: 25.08.2006