Viktig dag for SNO - 14 nye stillinger i Finnmark


Oppdatert: 25.08.2006
De ansatte i Fjelltjenesten i Finnmark gikk i dag over til SNO, noe som utgjør et nytt steg i iverksettelsen av Finnmarksloven

Gjennom en enkel seremoni på torget i Alta i dag ble det markert at de ansatte i Statskog Fjelltjenesten i Finnmark gikk over til Statens naturoppsyn (SNO). Dette er et nytt viktig trinn i iverksettelsen av Finnmarksloven, som formelt trer i kraft 1. juli.

Under markeringen ble det holdt taler av avdelingsdirektør Harald Smith Ruberg i Miljøverndepartementet og administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog og avsluttet med direktør Kai Erik Tørdal i SNO som overleverte tjenestebevisene til hver enkelt av de 14 nytilsatte medarbeiderne.

14 nytilsatte naturoppsyn i Finnmark - Copyright: Jostein Sandvik
De 14 nytilsatte naturoppsyn i SNO har her fått tildelt sine tjenestebevis og ønsket velkommen av direktør Kai Erik Tørdal. Foto: J. Sandvik.

Siden 1997 har naturoppsynet i Finnmark vært utført av Statskog Finnmark v/ Fjelltjenesten, på oppdrag fra Statens naturoppsyn (SNO). Som følge av Finnmarksloven er det bestemt at SNO selv skal utføre det offentligrettslige naturoppsynet i Finnmark fra 2006. Dette er bakgrunnen for at de ansatte i Fjelltjenesten i Finnmark nå blir overført fra Statskog SF til SNO.

De fjelltjenesteansatte har inngående kunnskap om naturen i Finnmark og har lang erfaring med tilsyn, veiledning og registreringsarbeid. Mens Fjelltjenesten i Finnmark hittil har utførte en rekke oppgaver ved siden av naturoppsynet, vil de ansatte i SNO ha naturoppsyn som sin viktigste oppgave. Stortinget har imidlertid forutsatt at Finnmarkseiendommen ved behov skal kunne kjøpe tjenester fra SNO etter nærmere avtale. Omfanget av slik tjenesteyting vil bli avklart nærmere med Finnmarkseiendommen.

Naturoppsynet i Finnmark vil være stasjonert på de samme stedene som før - Alta, Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Vadsø og Kirkenes.

SNO er et statlig tilsyn og er statens felttjeneste i norsk natur. SNO ble opprettet på grunnlag av Lov om statlig naturoppsyn fra 1996, og har som formål er å ta vare på nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. En av de viktigste oppgaver er å gi råd og informasjon til alle som vil oppleve og bruke naturen, men de vil også kontrollere at miljølovene blir overholdt. Kontrolloppgavene utføres i nært samarbeid med lokalt politi.

Fjelltjenesten i Nord-Norge er Statskogs feltapparat knyttet til naturoppsyn og forvaltningen av statens grunn i de tre nordligste fylkene. Fjelltjenesten startet i 1984 som et prøveprosjekt mellom Statskog og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms. Fem år senere var Fjelltjenesten i drift i hele Nord-Norge. Målet var å få en bedre samordning av arbeidet i felt, og et mer kostnadseffektivt feltapparat med Statskog som arbeidsgiver og Fylkesmannen som kjøper av tjenester. Fjelltjenesten selger i dag tjenester hovedsakelig til Statskog SF, Landbruks- og matdepartementet og SNO.

Finnmarkseiendommen er ny grunneier i Finnmark fra 1. juli. Statskogs ansatte får tilbud om arbeid i Finnmarkseiendommen. Unntaket er de ansatte i Fjelltjenesten som fikk SNO som arbeidsgiver allerede fra 1. juni. - Fjelltjenesten i Finnmark er en viktig del av Statskogs organisasjon. Statskog skulle gjerne ha sluppet å ta avskjed med alle gode kolleger i Finnmark, sier adm.dir. Øistein Aagesen.

Samtidig er han fornøyd med at de ansatte fikk en løsning de var tilfredse med, og at de fortsatt får brukt sin kompetanse og erfaring hos ny arbeidsgiver, sier Aagesen. Han understreker samtidig at Fjelltjenesten fortsatt er en viktig del av Statskogs organisasjon, gjennom de ansatte i Nordland og Troms. - Statskog vil som fellesskapets grunneier alltid ha behov for et grunneieroppsyn og kontakt med brukerne, samtidig som Fjelltjenestens kompetanse fortsatt er etterspurt i Nordland og Troms fra ulike tjenestekjøpere, deriblant Statens naturoppsyn, forklarer Aagesen.

SNO får en betydelig kompetanse fra dag en med de ansatte fra Statskog Fjelltjenesten, noe som er svært verdifullt i arbeidet med å ta vare på natutren i landets utmarksfylke nummer en. De nye kollegaene vil tilføre etaten mye verdifull kompetanse som vi skal ta godt vare på, sier dir. Kai Erik Tørdal i sin kommentar.

Kontaktperson i SNO: Inforådgiver Jostein Sandvik, mob. 917 93 867
Kontaktperson i Statskog SF: Infosjef Bjørn Tore Hals, mob. 481 45 145

Oppdatert: 25.08.2006