Vis hensyn til sjøfuglene i hekketiden


Oppdatert: 13.09.2006
Ute i skjærgården er det nå et yrende liv med sjøfugl på egg og nyklekte unger. Kolonier av ulike måkearter og terner, grågås og flere andre arter, finnes først og fremst på en del mindre holmer og skjær som er vernet som sjøfuglreservater. Det er viktig at sjøfuglene får egne områder hvor de kan hekke uten å bli forstyrret av det store antallet båter og folk som nyter sjølivet og skjærgården.

Verneskilt - Copyright: Per Espen FjeldAlle de viktigste sjøfuglreservatene har ferdselsforbud i hekkesessongen for å unngå forstyrrelser og ødeleggelser av egg og unger. Tidsrommet for ferdselsforbudet er angitt på skiltet, og varierer noe rundt om i landet avhengig av når de ulike fugleartene hekker i det aktuelle området. Foto: P.E.Fjeld

Sjøfuglreservatene er vernet etter naturvernloven og det er et generelt ferdselsforbud på disse og 50 meter utfra land i tiden 15. april til 15. juli. I en del områder kan ferdselsforbudet starte før 15. april og vare lengre enn 15. juli. Det er da ikke lov til å gå i land i reservatene. Statens naturoppsyn har nå skiftet ut ødelagte og slitte skilt samt satt opp en del nye skilt slik at det skal være veldig tydelig hvor sjøfuglreservatene er. Vi kommer til å drive løpende oppsyn for å se om ferdselsforbudet blir respektert. I fjor sommer opplevde vi dessverre at altfor mange ikke respekterte ferdselsforbudet, og vi måtte levere flere anmeldelser til politiet som i ettertid førte til store bøter. Det er i alles interesse for gode skjærgårdsopplevelser at sjøfuglene gis mulighet til fortsatt å være i tallrike bestander, og da er respekt for deres hekkeområder i en sårbar periode viktig. Vis også alminnelig hensyn der du ferdes utenom reservatene da sjøfugl også hekker andre steder, og vær nøye med å hold hunder i bånd.

Oppsetting av skilt i naturreservat - Copyright: Per Espen Fjeld
SNO har ansvar for oppsetting og vedlikehold av skilt i verneområdene, slik som i dette sjøfuglreservatet på Telemarkkysten. I 2005 satte SNO opp over tusen slike informasjonsskilt. Foto: P.E. Fjeld.

Vi vil også forsøke å hjelpe folk mest mulig til rette i skjærgården med informasjon om sjøfugl, reservater, og de fine mulighetene folk har til å nyte skjærgården blant annet i de mange tilrettelagte skjærgårdsparkområdene. Ta gjerne kontakt med oss i Statens naturoppsyn om du møter oss i skjærgården! God sommer!

Oppdatert: 13.09.2006