Registrering og dokumentasjon av arter

En sentral del av SNO sitt arbeid er kartlegging av overvåking av arter og bestander, både i og utenfor verna områder. Her inngår spesielt sjeldne og trua arter, men også mer vanlige arter følges opp. Flere arter har fått utarbeidet handlingsplaner med spesifikk metodikk for oppfølging. Data som SNO samler inn inngår ofte i langsiktige overvåkingsprogram (som for eksempel store rovdyr). Mange arter som observeres av SNO i felt, blir også lagt inn på Artsdatabanken sine database, www.artsobservasjoner.no, under prosjekt Statens naturoppsyn.

I SNO blir det også gjort en betydelig innsats i å bekjempe fremmede arter, som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur. Bekjempelse av slike arter er omtalt nedenfor.

Moskustelling på Dovre
Sporing av ulv i Sør-Fron, Oppland

Overvåking

Bestandsutviklingen hos mange arter blir overvåket av SNO. Den største innsatsen blir gjort på de store rovdyra der kravet til nøyaktighet er størst.
Uttak av sitkagran ved klorsterruinene på Tautra i Trondheimsfjorden.

Sitkagran

Sitkagran er et fremmed treslag fra Nord-Amerika, og er av Artsdatabanken vurdert til å ha svært høg risiko. Frøpoduksjonen er stor og den sprer se...
Kjempespringfrø

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø finnes naturlig i vestlige deler av Himalaya, og er innført til Norge som prydplante. Dette er en ettårig art som kan bli opptil to...
Hagelupin

Hagelupin

Hagelupin er rangert med høg risiko i svartelista. Dette er en art som opprinnelig kommer fra vestlige deler av Nord-Amerika. I Norge er den forvil...