Meld fra om gaupespor


Oppdatert: 30.03.2006

Statens naturoppsyn (SNO) skal fram til utgangen av februar registrere spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Registreringene er avhengig av at publikum melder fra om gaupespor så raskt som mulig til SNOs lokale rovviltkontakter.

Hvis du finner spor etter flere gauper som har gått sammen så meld dette straks til den lokale rovviltkontakten. Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie (hunndyr i følge med årsunger) som har vært på vandring.

Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes. Det er svært viktig at det blir meldt fra så raskt som mulig slik at rovviltkontaktene får mulighet til å sjekke sporene. I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som en familiegruppe.

Meldingene fra publikum og de registreringene som samles inn om familiegrupper av gaupe får direkte betydning for vedtak i bestandsforvaltingen. Det er derfor viktig at opplysningene blir så korrekte som mulig. Rovviltkontaktene arbeider etter fastsatte retningslinjer og skal blant annet gjennomføre sporing over 1,5-3 kilometer for å forvisse seg om at det er spor etter en gaupefamilie. Videre skal sporløypa dokumenteres med foto. Alle opplysningene registreres på egne skjema.

Opplysningene som blir registrert legges inn i en nasjonal database (Rovbase) som benyttes av både Norsk institutt for naturforskning (NINA), Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene/rovviltnemndene. NINA bearbeider dataene og beregner bestandsstørrelse og utbredelse av gaupe. Denne kunnskapen brukes av rovviltnemnda til blant annet å fastsette kvoter for gaupejakta.

Vinteren 2004/2005 mottok SNO 194 meldinger om familiegrupper hos gaupe. Meldingene ble feltkontrollert av lokale rovviltkontakter. 152 av meldingene ble påvist som familiegrupper. NINA beregnet at disse meldingene omfattet minimum 51-56 forskjellige familiegrupper, som tilsvarer en minimum totalbestand på i overkant av 300 dyr i Norge.

 

Oppdatert: 30.03.2006