Mange fjellrevynglinger med dårlig resultat i 2005


Oppdatert: 17.11.2005
Mange fjellrevynglinger med dårlig resultat i 2005

Det er registrert 16 fjellrevynglinger i Norge i år. Fjellrevvalper er funnet i Finnmark, Troms, Saltfjellet og Børgefjell. Det er funnet døde valper ved flere av hiene fra Saltfjellet og sørover til Børgefjell, mens Troms og Finnmark har livskraftige fjellrevvalper på hiene. Den lave overlevelsen skyldes trolig at smågnagerbestanden brøt sammen tidlig på forsommeren.

Mange fjellrevynglinger, men liten overlevelse
Foreløpig har Statens Naturoppsyn (SNO) registrert 16 fjellrevynglinger i Norge i 2005. Fjellrevkullene fordeler seg slik: Børgefjell (7), Saltfjellet (4), Indre Troms (1), Finnmark (4). Dette tallet kan bli justert når Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå skal gjøre den endelige kvalitetssikringen og sammenstilling av feltdataene. Antall fjellrevynglinger er det høyeste registrert etter etableringen av det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev, men valpedødeligheten fra Saltfjellet og sørover er i år svært høy. Det er grunn til å anta at få valper har overlevd fram til høsten i disse områdene. Ved flere av de kontrollerte hiene var eneste funn døde valper. Valpene som er født på hi i Indre Troms og Finnmark ser imidlertid ut til å være i godt hold. Det er ingenting som tyder på at fjellreven har fått fram valper sør for Nord-Trøndelag, her har man i sommer kun mottatt spredte meldinger om observasjoner av voksne fjellrev.


I Børgefjell ble det registrert 7 ynglinger både i 2004 og 2005. Mens det i 2004 ble registrert til sammen 52 valper, var det nesten ingen som overlevde sommeren 2005. Foto: Tommy Sandal

Sammenbrudd i smågangerbestanden
Med utgangspunkt i hi-kontroller på vårvinteren var det forventning om enda flere fjellrevynglinger i Børgefjell og Lierne/Blåfjell. Aktivitet av voksne fjellrev på hiene i starten av yngletida og funn av byttedyrrester og fersk skit på hiene i sommer tyder på at enda flere fjellrevpar kan ha prøvd å få fram valper i sommer. Norsk institutt for naturforskning (NINA) antar også at fjellreven på Finse, Hardangervidda har prøvd å yngle, også her uten positivt resultat. Tilgangen til smågnagere er helt avgjørende for fjellreven om den skal klare å få fram valper i høyfjellet. Sammenbruddet i smågangerbestanden kom tidligere sør i Lierne/Blåfjell enn nord i Børgefjell. I Lierne/Blåfjell brøt smågnagerbestanden sammen svært brått allerede før snøen gikk, mens den i Børgefjell og Saltfjellet brøt sammen i juni/juli. Der bruddet kom tidlig er det grunn til å anta at eventuelt fødte fjellrevvalper ikke har overlevd fram til at de har kommet ut av hiet (ca. 4 uker etter fødselen). Det er helt normalt med høy dødelighet på fjellrevvalper i år der smågnagerbestanden bryter sammen så seint som i vår-sommerhalvåret.

Meld inn dine observasjoner
Vi begynner å få god oversikt over utbredelsen av fjellrevhi i høyfjellet i Norge, men vi er svært glade for hjelp fra publikum. Dersom du observerer fjellrev må du gjerne ta kontakt med oss – slik bidrar du til at vi får en enda bedre kunnskap om fjellrevens situasjon i Norge. Det har i den seinere tid også visst seg at rømte oppdrettsrev forekommer i høyfjellet. Rømt oppdrettsrev kan være en trussel mot fjellreven og det er behov for å dokumentere utbredelsen av uønskede rømninger. Meld derfor i fra om du tror du har sett en rømt oppdrettsrev ute i naturen. 

Ta hensyn til fjellreven når du er på rypejakt
Forstyrrelse kan føre til redusert overlevelse hos fjellreven, og det er derfor viktig at de som ferdes i fjellområdene viser nødvendig hensyn til fjellreven, dens leveområde og særlig hi-områdene. Om noen dager inntar rypejegerne de fleste fjellområdene i landet. I de områdene det forekommer fjellrev er det svært viktig at jegerne viser hensyn og så langt som mulig unngår å forstyrre fjellreven. Man må være oppmerksomme på dette ved valg av leirplasser og under utøvelse av jakt, og da i særlig i forbindelse med bruk av hund. Hi i aktivt bruk av fjellreven ligger over tregrensa. Oppsynet vil her ha spesiell fokus på de mest sårbare områdene, og i nødvendig grad veilede jegere som kan komme til å forstyrre fjellrevlokaliteter. Oppsynet har også myndighet til å tilrettevise jegere med hjemmel i § 3, siste ledd, i Viltloven hvor det heter: ”Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.”.

Foreløpig oversikt over antall fjellrevynglinger i Norge i 2005 

Fjellområde

Antall fjellrevkull

Status på fødte valper

Sør-Norge Sør 

Ingen yngling

  

Finse

Antatt yngling

  

Sør-Norge Nord

Ingen yngling

     

Lierne/Blåfjell

Ingen yngling

  

Børgefjell

7

Stor valpedødelighet

Saltfjellet

4

Stor  valpedødelighet

Indre Troms

1

Livskraftige valper

Finnmark

4

Livskraftige valper

Les mer om overvåkingsprosjektet for fjellrev her.

Oppdatert: 17.11.2005