Undertegning av samarbeidsavtale mellom Norsk Almenningsforbund og Statens naturoppsyn


Oppdatert: 22.11.2005
Undertegning av samarbeidsavtale mellom Norsk Almenningsforbund og Statens naturoppsyn

Den 30. mai 2005 inngikk Norsk Almenningsforbund og Direktoratet for naturforvaltning (DN) v/Statens naturoppsyn (SNO) en samarbeidsavtale om statlig naturoppsyn i bygdeallmenningene. Formålet med samarbeidet er at tilsyns- og oppsynsoppgavene til bygdeallmenningene som grunneier og staten som naturoppsynsmyndighet blir utført på en samordnet og helhetlig måte. Avtalen innebærer at SNO kjøper tjenester av den enkelte bygdeallmenning for å utføre statlig naturoppsyn. Avtalen gjelder for tre år, med mulighet til forlengelse.


Her er den inngåtte samarbeidsavtalen undertegnet av Kai Erik Tørdal, SNO (t.v.) og Jon K. Ødegaard, Norsk Almenningsforbund. Foto: Jannicke Nilsen, MD

Bygdealmenningene er allmenninger hvor eiendomsretten tilligger minst halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i allmenningen, og som forvaltes etter bygdeallmenningsloven. Norsk Almenningsforbund skal ivareta allmenningenes og de bruksberettigedes felles interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Forbundet skal søke samarbeid med organisasjoner og institusjoner som har sammenfallende interesser. Det vil arbeide for at gode oppsynsordninger som er etablert av bygdeallmenningene skal videreføres og utvikles i et formalisert samarbeid med det statlige naturoppsynet.

SNO har oppgaver i hele landet etter Lov om statlig naturoppsyn, og har ansvaret for å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og samordne arbeidet med naturoppsyn. Det statlige naturoppsynets oppgaver omfatter oppsyn og kontroll med overholdelsen av bestemmelsene i naturvernloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, friluftsloven, motorferdselloven, kulturminneloven og deler av forurensingsloven. Oppsynet skal drive veiledning og informasjon, og kan samtidig drive skjøtsel, registrering, dokumentasjon og andre pålagte oppgaver. 

Avtalen innebærer et nært samarbeid mellom Norsk Almenningsforbund og Statens naturoppsyn i bygdeallmenningene. Oppsyn ansatt i bygdeallmenning som inngår tjenestekjøpsavtale med  SNO vil bli tildelt personlig tjenestebevis og oppsynsmyndighet i henhold til lov om statlig naturoppsyn, med de rettigheter og plikter som til enhver tid gjelder for utøvelse av slik myndighet, og vil også bære SNOs logo på sitt feltantrekk. Intensjonen er at samarbeidet skal videreutvikles gjennom bl.a. felles samordningsmøter for årsplanlegging og rapporteringsrutiner, og relevante kompetansetiltak.

For mer informasjon:
Norges Almenningsforbund, styreleder Jon K. Ødegaard, mob.: 913 47 877
Statens naturoppsyn, direktør Kai Erik Tørdal, mob.: 902 00 114

Oppdatert: 22.11.2005