Ny avtale om naturoppsynet i Roltdalen


Oppdatert: 06.05.2005
Ny avtale om naturoppsynet i Roltdalen

Etter opprettelsen av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark inngikk Statens naturoppsyn i fjor en tjenestekjøpsavtale med Selbu Fjellstyre, Sonen og Sonvadsfoss Fjellstyre og Meraker Brug. Avtalen er nå reforhandlet og utvidet for 2005. Naturoppsynet skal utføres av Per Magne Siraas (Selbu Fjellstyre), Ivar Rimul (Sonen og Sonvadsfoss Fjellstyre) og Jakob Haugen (Meraker Brug) i samarbeid med Berit Broen (SNO Støren).


Et samlet naturoppsyn for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark fotografert under et besøk ved SNOs hovedkontor i Trondheim. Fra venstre Per Magne Sirås, Berit Broen, Jacob Haugen og Ivar Rimul. Foto: Jostein Sandvik.

Oppsynet skal føre tilsyn med nasjonalparken, drive informasjon, registrering og dokumentasjon i samråd med Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet. De er tildelt oppsynsmyndighet i henhold til lov om statlig naturoppsyn, på viltloven, laks- og innlandsfiskloven, kulturminneloven, forurensingsloven, friluftsloven, naturvernloven og motorferdselloven. Kontroll med at lover og regler overholdes vil skje som en del av det daglige arbeidet i parken, og kontroller planlegges fortrinnsvis gjennomført i samarbeid med politiet. Det vil spesielt bli lagt vekt på at verneforskriften etterfølges, og at motorferdselen drives i tråd med loven og gitte dispensasjoner.


Motiv fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Rotla med Fongen i bakgrunnen. Foto: Jostein Sandvik.

Oppdatert: 06.05.2005