Statens naturoppsyn er et statlig tilsyn. Våre oppgaver er å ta vare på de nasjonale miljøverdiene og forebygge miljøkriminalitet.


Nasjonale miljøverdier er i første rekke truede og sårbare arter og områder. I praksis vil det si verneområdene og arter som er ført opp i Norsk rødliste for truede arter.

Ulovlig snøskuterkjøring i Vinje.
Villrein

Rolle og myndighet

Statens naturoppsyn skal ivareta at bestemmelsene i naturoppsynsloven blir fulgt.

 

Villreinjakt på Hardangervidda

Jakt- og fiskeoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet er hovedaktørene i oppsyn og kontroll av jakt og fiske. Det to etatene opptrer i stor grade med overlappende ...
Villreinjaktoppsyn Hardangervidda

Jaktoppsyn

Enhver som utøver jakt eller fangst, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn. Disse er godkjent av...
Ulovlige garn

Fiskeoppsyn

Hovedbestemmelsen om kontroll finnes i lakse- og innlandsfiskloven § 42, som lyder slik:Departementet skal føre kontroll med at bestemmelsene gitt ...