Seksjon naturtilstand areal (SNN)


To av de største truslene mot biologisk mangfold i Norge er innføring av fremmede arter og gjengroing av tidligere åpne kulturmarker. Seksjonen naturtilstand - areal har som hovedansvar å bekjempe fremmede plantearter og gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta arter og naturtyper.

ESKU_SNO_2012_03_lyngbrenning_skeisnesset-11_620px
For å opprettholde kystlyngheiene er brenning et nødvendig tiltak.
© Erlend Skutberg

Generelt gjelder:

  • Gjennomføre naturoppsyn i henhold til gjeldende lovverk.
  • Relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Gjennomføre skjøtselstiltak i verneområder
  • Bekjempelse av fremmede plantearter i verneområder
  • Bidra til metodeutvikling innenfor skjøtselsarbeidet
  • Bidra til Miljødirektoratets utvikling og igangsetting av overvåking i verneområder (bevaringsmål)
  • Oppfølging av trua naturtyper og plantearter spesielt i verneområder

Oppdatert: 15.10.2018