SNO Bykle

Naturoppsyn Setesdal Vesthei

SNO Bykle
SNO Bykle har kontor i Hovdetun, på Hovden i Bykle.
© Peter Hermansen

Ansatte

Peter Hermansen

Hermansen Peter_90x120pix

915 85 265

37 93 89 88

Send e-post

Naturoppsyn Peter Hermansen er tilknytyta Seksjon tilsyn innland har tilsyn med verneområdene i indre deler av Aust-Agder.

Oppsynsområdet

SNO Bykle har ansvar for naturoppsyn i indre deler av Agder.

Arbeidsoppgåver

SNO Bykle har som oppgåve å driva naturoppsyn med heimel i lov om statleg naturoppsyn innafor sitt oppsynsområde. Føremålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygga miljøkriminalitet. Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av Friluftslova, Naturvernlova, Motorferdselslova, Kulturminnelova, Viltlova, Laks og innlandsfisklova og delar av Forureiningslova. Oppsynet driv og med rettleiing og informasjon, samstundes som det kan driva med skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har ei særleg oppgåve knytt til oppsyn i verneområde i Indre delar av Aust-Agder. Verneområda omfattar eit samla areal på 2.534 kvadratkilometer fordelt på 28 naturreservat, tre landskapsvernområde og eit biotopvernområde. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde står i ein særstilling, og kontoret delar her oppsynsansvaret med SNO Hægebostad og SNO Suldal.

SNO Bykle løyser delar av sine oppsynsoppgåver gjennom tenestekjøp frå Villreinlaget, som utførar jaktoppsyn under villreinjakta i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Adresse
Hovdetun
4755 Hovden i Setesdal
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Peter Hermansen Mobil:915 85 265