SNO Bergen

Naturoppsyn på kysten og i ytre deler av Hordaland

SNO Bergen
SNO Bergen har kontorer i Statens Hus.
© Ragni Nordås

Ansatte

Ragni Nordås

Nordås Ragni_90x120pix

959 67 043

55 32 78 06

Send e-post

Anders Voss Thingnes

Anders Voss Thingnes_90px edt

918 72 845

Send e-post

Naturoppsyn Ragni Nordås er tilknytta seksjon naturtilstand areal og har tilsyn med kystnære verneområde i Hordaland.

Naturoppsyn Anders Voss Thingnes er tilknytta  seksjon tilsyn kyst, og driver kystoppsyn i Hordaland.

Oppsynsområdet

SNO Bergen har ansvar for naturoppsyn i kystsona i Hordaland. Meir konkret dekker kontoret Sunnhordland, Midthordland, Nordhordland, Voss kommune og deler av Kvam herad.

Geitaknottane naturreservat
Dei mange små vatna i Geitaknottane naturreservat i Kvam, Kvinnherad og Fusa kommunnar, er viktige
lokalitetar for den store salamanderen.
© Arne Bretten

Arbeidsoppgåver

SNO Bergen har som oppgåve å driva naturoppsyn med heimel i lov om statleg naturoppsyn innafor sitt oppsynsområde. Føremålet er å ivareta nasjonale miljøverdiar og førebygga miljøkriminalitet. Meir konkret medfører dette kontroll med reglane gjeve i medhald av Friluftslova, Naturvernlova, Motorferdselslova, Kulturminnelova, Viltlova, Laks og innlandsfisklova og delar av Forureiningslova. Oppsynet driv og med rettleiing og informasjon, samstundes som det kan driva med skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har ei særleg oppgåve med oppsyn i kystnære verneområde. Verneområda omfattar eit samla areal på 88 kvadratkilometer fordelt på 122 naturreservat, sju landskapsvernområde og eit fuglefredingsområde. Viktige arbeidsoppgåver ellers er lakseoppsyn og skilting i verneområda. Kontoret har eit hovudansvar for kystoppsynet i Hordaland, og oppsynsbåtane Skarv og Ørnen nyttast i dette arbeidet.

SNO Bergen løyser deler av sine oppsynsoppgåver gjennom tenestekjøp frå ein privatperson i Fusa. Han utførar lakseoppsyn i Hardanger og Sunnhordland, og noko naturoppsyn i Kvam, Kvinnherad og Fusa herad.

Adresse
Kaigata 9
5020 Bergen
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Anders Voss Thingnes Mobil:918 72 845
  • Ragni Nordås Mobil:959 67 043