SNO Alta

Naturoppsyn i Vest-Finnmark.

SNO Alta kontorbygning
SNO Alta har kontorer i Havneveien.
© Rune Somby

Ansatte

Rune Somby

Rune_90px2

916 22 282

Send e-post

Ken Gøran Uglebakken

Uglebakken Ken Gøran_90x120pix

916 22 283

Send e-post

Për Nilsen

Nilsen Pär_90x120pix

905 11 280

Send e-post

Naturoppsyn Rune Somby er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har ansvar for naturoppsynet i kystområdene i Verst-Finnmark.
Naturoppsyn Ken Gøran Uglebakkern er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i Vest-Finnmark.
Naturoppsyn Pär Nilsen er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna som fellingsansvarlig i Nord-Norge.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Alta betjener fem kommuner i Vest-Finnmark: Loppa, Hasvik, Kvalsund, Alta og Hammerfest. Området har en lang kystlinje med de store øyene Sørøya, Stjernøya, Forsøl (Hammerfest) og Seiland. De fleste verneområdene ligger ute på øyene. Området er sommerbeite for store deler av tamreinflokkene i Vest-Finnmark.  

Solnedgang i Vest-Finnmark
Solnedgang i Vest-Finnmark.
© Petter Kaald

Arbeidsoppgaver

SNO Alta har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder, samt kystoppsyn i Vest-Finnmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 102 km2 fordelt på 15 naturreservater, to landskapsvernområder og ett naturminne. Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til rovvilt i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt og bestandsregistrering av rovvilt. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

Adresse
Postboks 2237
9508 Alta
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Ken Gøran Uglebakken Mobil:916 22 283
  • Për Nilsen Mobil:905 11 280
  • Rune Somby Mobil:916 22 282